EF3023 Ecopuf Cestovný vankúš ECOPUF - ROGAL AMORE 30x35cm A44
18,95 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
EF3023 Ecopuf Cestovný vankúš ECOPUF - ROGAL AMORE 30x35cm A44
18,95 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Rogal Amore je príjemný a jemný na dotyk. Vyrobený z najkvalitnejšieho plyšu. K dispozícii v rôznych farbách a vzoroch. Okrem toho môže byť jedinečným spoločníkom na dlhé cesty. Jedinečná výplň vo forme antialergických silikónových guličiek zaručuje neuveriteľnú ľahkosť a dokonalé prispôsobenie sa telu. Jedinečný darček pre deti aj dospelých.

Forbyt, Obliečky bavlnené, Hasič Sam
31,30 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Forbyt, Obliečky bavlnené, Hasič Sam
31,30 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Forbyt, Obliečky bavlnené, Hasič Sam Nádherný dizajn a príjemná na dotyk mäkká 100% bavlna je zárukou dobrého spánku. Materiál: 100% bavlna Rozmer: 140 x 200 cm + 70 x 80 cm Vankúš je vhodný aj na rozmer 70 x 90 cm Zapínanie na zips    Obliečky » Detské obliečky » Forbyt, Obliečky bavlnené, Hasič Sam

Cerva Pracovná blúza CREMORNE - Šedá | 52
30,04 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Cerva Pracovná blúza CREMORNE - Šedá | 52
30,04 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Pracovná blúza CREMORNE - Šedá | 52 od výrobca Cerva. Produkt je skladem.

VALTTI WOOD OIL - Olej na terasy (Puuöljy) (zákazkové miešanie) 0,9 l tvt 5058 - varvikko
24,98 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Rozpúšťadlový olej na drevo s obsahom vosku do exteriéru v širšej palete farebných odtieňov. Vhodný pre záhradný nábytok, terasy, móla, schody, na holé drevo alebo predtým olejom ošetrené drevo. Chráni drevo pred vlhkosťou, nečistotami a znižuje praskanie drevených povrchov. Vzorkovník farieb je len informačný - výsledný efekt závisí od druhu, stavu a savosti dreva!Spotreba: - cca 5-7 m2/L pre staré a opotrebované povrchy- cca 7-15 m2/L pre nové povrchyČistenie náradia: - White SpiritPríprava podkladu Nenatierané povrchy: Z povrchu odstráňte nečistoty, prach a uvoľnený materiál. Plesnivé drevené povrchy očistite a umyte. Povrchy predtým ošetrené olejom na drevo: Škrabkou alebo drôtenou kefou odstráňte z povrchu uvoľnený materiál. Umyte povrch a v prípade potreby ho očistite.Ak na povrchu ostáva číry film, tak je potrebné ho pred natieraním odstrániť. Aplikácia Valtti Wood Oil pred použitím dôkladne premiešajte. Z času na čas odporúčame premiešať aj počas aplikácia, aby nedošlo k usadeniu pigmentov na spodnej časti plechovky. Naneste olej štetcom alebo špongiou plynulým pohybom tak, aby sa olej vstrebával do dreva rovnomerne. Prebytočný olej utrite. Natierajte rovnomerne po celej dĺžke dosiek nepretržitými ťahmi, aby ste zabránili prekrývaniu. Naneste jednu vrstvu. Náter je suchý na dotyk po niekoľkých hodinách. Druhú vrstvu je možné nanášať ihneď po zaschnutí predošlej vrstvy. Na dobu schnutia majú vplyv poréznosť substrátu a množstvo použitého oleja. Ošetrenie drevených povrchov olejmi spôsobuje, že drevo vyzerá tmavšie. Povrchy nepretržite vystavené poveternostným podmienkam je potrebné ošetrovať každý rok. S ošetrenými povrchmi manipulujte minimálne prvý týždeň opatrne, aby produkt dosiahol konečnú tvrdosť a trvanlivosť. V prípade potreby je možné povrchy zľahka čistiť mäkkou kefou alebo mopom po približne dvoch dňoch od aplikácie. Údržba Povrch ošetrený s Valtti Wood Oil je možné pretierať všetkými olejmi na drevo. Klasifikácia látky alebo zmesiDefinícia výrobku: ZmesKlasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]Flam. Liq. 3, H226Skin Sens. 1, H317STOT SE 3, H336Asp. Tox. 1, H304Aquatic Chronic 2, H411Všeobecné : P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení.Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH226 - Horľavá kvapalina a pary.H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaVšeobecné:P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.Prevencia:P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P261 - Zabráňte vdychovaniu pár.P271 - Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P 280 - Noste ochranné rukaviceOdozva:P301 + P310 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.P331 - Nevyvolávajte zvracanie.P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.Uchovávanie: Nie je použiteľné.Zneškodňovanie: Nie je použiteľné.Nebezpečné prísady: uhľovodíky, C9-C11, n- alkány izo alkány cyklické ,

Adler Legno-Wachs - vodeodolný rýchloschnúci vosk na drevený nábytok a obklady v interiéri 5 l farblos - bezfarebný
124,88 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Jednoducho spracovateľný, rýchloschnúci vosk pre povrchovú úpravu listnatých a ihličnatých drevín. Produkt dobre odoláva vode a upravovaným dielom dodáva matný efekt s jemnosťou na dotyk. sušenie prebieha viazaním kyslíka (oxidatívne schnutie). Vhodný je na normálne namáhané plochy nábytku a interiérového zariadenia ako napr. spálne a obývacie miestnosti. Výdatnosť:- cca 15-30 m2/L Riedenie: - produkt je pripravený na spracovanie Príprava podkladu Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica a pod. drevný prach z brúsenia musí byť odstránený. Vlhkosť listnatých drevín by mala byť maximálne 12%. Vlhkosť ihličnatých drevín by mala byť maximálne 15%. Nábytok: odstupňované prebrúsenie až po zrnitosť 180-240. Aplikácia Produkt pred aplikáciou dôkladne pemiešajte. Naneste prvú vrstvu a dobou sušenia cca 4 hodiny za ideálnych podmienok. Následne uschnutý náter ľahko prebrúste zrnitosťou 280-360 a brúsny prach odstráňte. Aplikujte poslednú vrstvu s voskom. Čistenie náradia Náradie po skončení prác umyte s Legno-Reiniger. Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)Najvýznamnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na zdravie ľudí a na životnéprostredieProdukt je horľavý a môže byť zapálený z potenciálnych zdrojov vznietenia.2.2 Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)- Výstražné slovo pozor- PiktogramyGHS02, GHS07Výstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.- Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a inýchzdrojov zapálenia. Nefajčite.P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár/aerosólov.P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnite obsah, nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.- Ďalšie informácie o nebezpečnostiEUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.- Označenie pre nebezpečné zložky Uhľovodíky, C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické zlúčeniny,

ADLER PULLEX TOP-MATT LASUR - Nestekavá tenkovrstvá lazúra 2,5 l top lasur - vŕba
57,27 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Univerzálna matná, nestekavá tenkovrstvá lazúra určená na drevo do exteriéru s veľmi dobrým stavom na zvislých plochách. špeciálne UV stabilizátory zaručujú dlhodobú ochranu pred poveternostnými vplyvmi a vďaka vysokému obsahu sušiny je produkt šetrný k životnému prostrediu. obsahuje u biocídne látky a tým chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami. Vhodná na drevostavby, drevené obklady, striešky, balkóny, brány, okenice a pod.Výdatnosť:hobľované, brúsené drevo - cca 10-12 m2/L hrubo pílené drevo - cca 8 m2/LRiedenie:- produkt je pripravený na použitie Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou suchý, čistý, nosný, bez substancií ako tuk., vosk, silikón, živica, bez drevného prachu a odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy. Pre optimálnu trvanlivosť odporúčame hladké povrchy prebrúsiť zrnitosťou P80 v smere drevných vlákien, dôkladne očistiť a vystúpené látky ako napr. živice odstrániť.Ostré hrany zaoblite. Druhy podkladu Podkladom môžu byť ihličnaté a listnaté dreviny i pre exteriér vhodné drevené prvky ako napr. masívny drevené dosky, konštrukčné masívne drevo, vrstvené lamelované drevo a pod. Aplikácia Pred použitím lazúru premiešajte. Nenanášajte pri teplote nižšej ak +5°C. Pri nových drevených stavebných dielcov odporúčame povrchovo upraviť zo všetkých strán. Vodorovné plochy natierajte tenko, pri hrubej vrstve náteru hrozí nebezpečenstvo odlupovania lakového filmu.Na ochranu pred zamodraním, napadnutím plesňami a drevokazným hmyzom najskôr podklad natrite produktom Pullex Imprägnier-Grund. Po dostatočnom uschnutí základného impregnačného náteru odporúčame natrieť 2 vrstvy lazúrou. Čas schnutia medzi jednotlivými vrstvami je cca 12 hodín pri optimálnych podmienkach. Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)- Výstražné slovo nie je nutné- Piktogramy nie je nutné- Výstražné upozorneniaH412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi.- Ďalšie informácie o nebezpečnostiEUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.EUH208 Obsahuje 3-jód-2-propinylbutylkarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.2.3 Iná nebezpečnosťU handry, ktorá je napustená oxidačne vysychavými produktmi, hrozí nebezpečenstvo samovznietenia! Napustené handry nechajte vyschnúť rozložené. Prechovávanie je potrebné v uzatvorených kovových nádobách poprípade pod vodou. . Uchovávajte mimo dosahu detí a neodvádzajte do kanalizácie. Zvyšky riadne zlikvidujte (spoločnosť zaoberajúca sa zberom problémových látok, likvidáciou). Prázdne nádoby sa musia dodávať do recyklačného systému. Pri spracovaní produktu sa musia dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia.Výsledky posúdenia PBT a vPvBTáto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

domtextilu.sk Kvalitný prehoz na posteľ béžovej farby Šírka: 260 cm | Dĺžka: 240 cm 44113-206968
55,10 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

vyrobený z mäkkej a na dotyk príjemnej látky, neleskne sa a nešmýka sa prešívanie mu dodáva eleganciu, zaisťuje odolnosť a pohodlie pri používaní obliečky na vankúše nie sú súčasťou balenia farba: béžová zloženie: 100% polyester tolerancia rozmerov: +/- 5%

VERSABE Pánske tričko z BIO bavlny 01 biele VS-PT1801 XXL
34,95 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
VERSABE Pánske tričko z BIO bavlny 01 biele VS-PT1801 XXL
34,95 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Praktické pánske tričko v bielej farbe by nemalo chýbať v žiadnom pánskom šatníku. Tričko je s krátkym rukávom a véčkovým výstrihom. Zmes bavlny a elastánu spôsobí, že sa tričko okamžite prispôsobí na postave.

REMMERS DF - Vysoko krycia vodouriediteľná farba REM - rotbraun 0,75 L
15,59 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Vodou riediteľná vysoko krycia farba s použitím na rôzne podklady. Náter je elastický, neodlupuje sa, je odolný voči kyselinám a zásadám. Vhodná je pre náter dreva, kovu i pozinku. Vhodná pre použitie na náter okeníc, záhradných domčekov, plotov, pergol, prístreškov, drevených obkladov, pozinkovaných žľabov alebo plechov.Výdatnosť: - cca 0,1 L/m2Riedenie: - riedenie vodou (v prípade potreby)- odtieň hellelfenbein - RAL 1015- odtieň anthrazitgrau - RAL 7016- odtieň weiss - RAL 9016Príprava podkladu Drevený podklad:Zašednuté a zvetrané povrchy zbrúste až na nosný podklad. Drevo vo vonkajšom prostredí, ktoré má byť chránené voči hnilobe a zamodraniu najskôr impregnujte základným impregnačným prípravkom. otvorené miesta so živicou vyčistite. Maximálna vlhkosť dreva by mala byť 18%. Aby sa zabránilo vzniku fľakov na dreve z dôvodu prenikania trieslovín z dreva , použite pri bielom alebo svetlý odtieňoch použité najskôr izolačný základ. Zinok (pozinkovaná oceľ):Zmáčanie čpavkom vykonávajte pomocou brúsneho padu. Minerálne podklady:Staré cemento-vláknité povrchy dôkladne očistite od rias, machov a dobre ho vysušte. Poškodené miesta na omietke opravte.Materiál pre úpravu starých olejových náterov vyskúšajte na skúšobnej ploche. AplikáciaFarbu pred použitím dôkladne premiešajte. Na pripravený podklad aplikujte štetcom alebo valčekom  v dvoch vrstvách.Medzi jednotlivými nátermi dodržujte čas schnutia. SchnutieZa normálnych okolností (20°C a relatívna vlhkosť vzduchu 65%) schne náter približne 2-4 hodiny. Čistenie náradia Pracovné náradie po skončení prác umyte vodou a čistiacim prostriedkom.

Dámske sivé papuče FUXA
11,50 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Dámske sivé papuče FUXA
11,50 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Dámske papuče vhodné na zimné obdobie. Sú to pohodlné papuče so zatvorenou špičkou a pätou. Nosiť ich môžete v byte či dome, aby ste sa cítili vždy pohodlne :). Veľkostná tabuľka.

Dámske fialové papuče CHELSY
5,90 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Dámske fialové papuče CHELSY
5,90 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024

Dámske kárované papuče CHELSY vo fialovo-bielej farbe. Majú otvorenú špičku, ale najmä sú širšieho strihu. Vhodné na každodenné nosenie po dome či byte. Určite si nájdete aj ďalšie papučky, ktoré máme v aktuálnej ponuke :). Veľkostná tabuľka.

Detské ružové šľapky MURA
3,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Detské ružové šľapky MURA
3,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Detské, pohodlné gumené šľapky v ružovej farbe s obrázkami mačiek. Majú jemne vyvýšenú podrážku. Vhodné na prechádzky aj ako prezúvky do školy, doma, či k vode. Ideálne na jar aj leto.  

Dámske béžové papuče SOBIK
6,50 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Dámske béžové papuče SOBIK
6,50 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Dámske béžové kožené papuče SOBIK s obrázkom. Papuče sú zvnútra zateplené a preto predstavujú vhodnú domácu obuv na zimu. Vďaka pohodlnej a zateplenej stielke Vám v nich nebude zima. Majú zatvorenú špičku. Vhodné na každodenné nosenie. Vaše nohy budú v pohodlí v každom ročnom období.  Veľkostná tabuľka.

James & Nicholson Dámska fleecová mikina JN769 - Korálový melír / biela | S
39,54 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Dámska fleecová mikina JN769 - Korálový melír / biela | S od výrobca James & Nicholson. Produkt je dostupný za 6 dní.

James & Nicholson Dámska mikina s kapucňou z biobavlny 8023 - Popolavá | XS
39,54 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Dámska mikina s kapucňou z biobavlny 8023 - Popolavá | XS od výrobca James & Nicholson. Produkt je dostupný za 6 dní.

James & Nicholson Pánska mikina s kapucňou z biobavlny 8024 - Šedý melír | XL
39,54 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Pánska mikina s kapucňou z biobavlny 8024 - Šedý melír | XL od výrobca James & Nicholson. Produkt je dostupný za 6 dní.

Neutral Detská mikina s kapucňou z organickej Fairtrade bavlny - Bordeaux | 140/146
45,82 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Detská mikina s kapucňou z organickej Fairtrade bavlny - Bordeaux | 140/146 od výrobca Neutral. Produkt je dostupný za 6 dní.

TIKKURILA LIITU - farebná tabuľová farba na steny a iné povrchy (zákazkové miešanie) RAL 6022 - olivová hnedá 0,9 L
35,65 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Aktuálnu zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi.Liitu je možné si v zľavnenej cene zakúpiť prostredníctvom objednávky.Zľavnená cena sa neuplatňuje pri nákupe v kamennej predajni.Vodou riediteľná akrylátová farba , vďaka ktorej si vytvoríte tabuľu na rôznych podkladoch.Vhodná je pre náter stien, nábytku alebo školských tabúľ v interiéri. Riedenie: - vodou Výdatnosť: - 8-10 m2/L Výsledný efekt: - matnýPríprava podkladu Nenatierané povrchy: Z povrchu odstráňte špinu a prach. V prípade potreby povrch vyrovnajte vhodným tmelom a zaschnutý povrch prebrúste. Odstráňte prach po brúsení. Predtým natierané povrchy: Predtým natierané povrchy dôkladne očistite a zbavte nečistôt. prebrúste povrch a odstráňte prach po brúsení. Vyplňte diery a trhliny vhodným tmelom. Vrchný náter: Liitu pred použitím dôkladne premiešajte. V prípade potreby zrieďte vodou a aplikujte 1-2 vrstvy valčekom, štetcom alebo striekaním. Údržba V prípade potreby je čistenie možné približne po 1 mesiaci, nie skôr: povrchy sa čistia pomocou jemnej kefky, špongie, čistiacej handričky s neutrálnym čistiacim prostriedkom na umývanie riadu. Veľmi špinavý povrch očistite pomocou špongie alebo čistiacej handričky a mierne alkalického čistiaceho prostriedku. Dôkladne opláchnite vodou. s natieraným povrchom zaobchádzajte opatrne, pretože produkt dosiahne v bežných podmienkach svoju konečnú tvrdosť a odolnosť asi po 1 mesiaci od natretia.  2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi: Zmes.Klasifikácia podľa (ES) č. 1272/2008:Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení.

JUB JUPOL GOLD - Farebná umývateľná interiérová farba Faith 175 (220E) 0,75 L
14,40 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Vnútorná farebná interiérová farba na dekoračnú ochranu stien a stropov v interiéri s vysokou krycou schopnosťou. Náter je paropriepustný a odolný proti mokrému oteru. Používa sa v občianskych a bytových budovách, školách, materských školách, nemocniciach, hoteloch, domovov dôchodcov a pod.Vhodnými podkladmi sú jemné omietky všetkých druhov, papierové a reliéfne tapety, sadrokartónové a vláknocementové dosky, drevotriesky, neomietnutý betón a pod.Farba sa vyznačuje výnimočne nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín.Výdatnosť: - svetlé odtiene: 125 ml/m2 (závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu) pre dvojnásobný náter- tmavé odtiene: 190 ml/m2 (závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu) pre dvojnásobný náterRiedenie:- vodouPríprava podkladuPodklad musí byť tvrdý, suchý, čistý, bez slabo prídržných častíc, prachu, oleja, mastnoty a iných nečistôt.Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte zaschnúť resp. zrieť minimálne 1 týždeň 1 mm hrúbky.Pre betónové podklady je doba schnutia minimálne jeden mesiac.Pred prvým náterom je povinný základný náter.Odporúčame vodou zriedenú Akril Emulziu v pomere 1:1  s vodou alebo farbu zriedenú s vodou v pomere 1:1.Pre náročnejšie a menej kvalitné podklady (sadrokartónové dosky, sadrové omietky, drevotriesky, vláknocementové dosky) použite vodou zriedený Jukol Primer v pomere 1:1 s vodou.AplikáciaFarbu pred použitím len dôkladne premiešajte.Ak je to potrebné je možné ju zriediť maximálne 5% vody.Farbu nanášajte v dvoch vrstvách v rozmedzí 5-6 hodín maliarskym valčekom s dlhým vlasom, maliarskym štetcom alebo striekaním.Jednotlivé stenové povrchy maľujte bez prestávok od jedného okraja k druhému.Nedostupné plochy pre valček alebo striekaním je potrebné ošetriť ako prvé.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác ihneď umyte vodou.Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiVýrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade s predpismi oklasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP ako nebezpečný pre zdravie či životné prostredie.Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadáVýstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadáĎalšie údajeEUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.Súčasťou daného ošetreného výrobku sú biocídne výrobky: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Pyritión zinočnatý, metylizotiazolinón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

Dizajnové zelené jednofarebné závesy 135 x 270 cm
25,50 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Dizajnové zelené jednofarebné závesy 135 x 270 cm
25,50 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

v balení je jeden kus materiál: 100% polyester stredný stupeň zatemnenia zavesenie na kovové kruhy s priemerom 4 cm príjemne mäkká jednofarebná bavlnená tkanina závesy vhodné do klasického aj moderného interiéru rozmer 135x270 cm rozmerová tolerancia: +/- 5%

EKOSIGNOL - Farba na vodorovné dopravné značenie (zákazkové miešanie) RAL 8023 - oranžovohnedá 0,75 L
10,00 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Farba pre vodorovné dopravné značenie, ktorá sa vyznačuje rýchlym schnutím, vysokou elasticitou, vysokou krycou schopnosťou, dobrou priľnavosťou a odolnosťou voči opotrebovaniu.Je to akrylový náter, ktorý zasychá na vzduchu.Používa sa pre náter tenkovrstvovej vodorovnej dopravnej signalizácie a označenia.Výsledný efekt farby je matný.Výdatnosť:- 1,8-2 m2/L (pri hrúbke suchého filmu 300µm (cca. 560µm mokrého filmu) – horizontálna signalizácia)- 4-5 m2/L (pri nátere betónových povrchov (garáže, sklady), v závislosti od drsnosti povrchu)Riedenie: - Ekosignol riedidlo (5%)Príprava podkladuPodklad musí byť čistý, suchý, bez prachu, zbytkov oleja a soli.AplikáciaFarbu pred použitím dôkladne premiešajte a v prípade potreby narieďte príslušným riedidlom.Farbu aplikujte vzduchovým striekaním, ručne alebo automatickými zariadeniami.Sklenené perly pre zvýšenie reflexivity sa nanášajú pneumatickým posypom do mokrej farby - do 5 sekúnd.Farbu aplikujte za vhodných podmienok: teplota od +5°C do +30°Cm relatívna vlhkosť vzduchu do 85% a teplota podkladu od +5°C do +45°C.SchnutieNatretý povrch je suchý do 15 minút.Úplne vytvrdnutý je po cca 30 minútach.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiZmes spĺňa kritériá pre klasifikáciu ako nebezpečná podľa klasifikačných pravidiel nariadenia(ES) č. 1272/2008 (CLP):Horľavá kvapalina: Flam. Liq. 2, H225Dráždivosť kože: Skin Irrit. 2, H315Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorázová expozícia: STOT SE 3, H336Reprodukčná toxicita: Repr. 2, H361dToxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia: STOT RE 2, H373Prvky označovaniaPrvky označovania podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008:Výstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P314 Akpociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P308+P313 Poexpozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s národnými predpismi.Ďalšie prvky označovaniaObsahuje: toluén.EUH208 Obsahuje butanón-oxím. Môže vyvolať alergickú reakciu.Iná nebezpečnosťNeuvádza sa.

Pohárik na zubné kefky Wenko
7,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Pohárik na zubné kefky Wenko
7,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Pohárik na zubné kefky a pastu Wenko je do každej kúpeľne potrebný. Je vyrobený z vysoko kvalitného špeciálneho plastu. Skvelá správa je, že pohárik je absolútne nerozbitný a preto je vhodný aj pre detské ruky.Rozmery: 7 x 10 x 7 cm.Pohárik WenkoŠtýl vhodný do každej kúpeľneNa zubné kefky a pastuVysoko kvalitný špeciálny plastVhodný pre manipuláciu detíNerozbitnýHygienicky čistý povrch

Air Wick Freshmatic a náplň 250 ml
6,29 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Air Wick Freshmatic a náplň 250 ml
6,29 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Náhradná Air Wick Freshmatic náplň 250 ml prináša do každého interiéru príjemnú atmosféru zimnej pohody, plnú vonných esenciálnych olejov. Náplň ľahko vložíte do automatického strojčeka Freshmatic.Objem: 250 ml.Na použitie do strojčeka FreshmaticObsahuje vonné esenciálne olejeNeutralizuje pachy a osviežuje interiérAutomatické osviežovanie po dobu až 70 dní

Prestieranie
3,59 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Prestieranie
3,59 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Prestieranie si nájde miesto v každej domácnosti.Materiál: 75% recyklovaná bavlna, 25% recyklovaný polyester. Rozmery: 33 x 45 cm.PrestieranieZimný motívObojstranné

Dámske modré papuče ADANEX 27745
9,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Dámske modré papuče ADANEX 27745
9,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

 Firma ADANEX sa špecializuje na výrobu pohodlnej domácej obuvi pre dospelých a tínedžerov. Vďaka tomu, že podošva je vyrobená z polyuretánu, obuv ADANEX sa vyznačuje veľmi dobrými výkonnostnými parametrami. Výhodou tejto obuvi sú: absorpcia nárazov, anatomický tvar, ľahkosť, flexibilita a samozrejme správna mikroklíma. Pri zateplených papučiach je kožušina s ovčím vláknom, ktorá zaručí teplo a príjemný na dotyk.  S týmito papučkami budete nesmierne spokojný, a iné už nebudete ani chcieť. ADANEX 27745 - Pohodlné domáce papuče, vyrobené z kvalitného, mäkkého textilného materiálu - semiš. Stielka je anatomicky tvarovaná, NOVINKA s ALOE VERA - veľmi príjemná na dotyk  a zaručí pohodlie pre vaše nohy. Papuče majú ľahkú, pevnú, stabilnú a flexibilnú podrážku.  Obuv so zdravotným certifikátom COTM.  

Dámske kožené čierne poltopánky GORI 2
24,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Dámske kožené čierne poltopánky GORI 2
24,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Dámske kožené poltopánky vyzerajú veľmi štýlovo a sú veľmi pohodlné. Vhodné do teplejšieho počasia na bežné nosenie, ale aj do práce či na prechádzku. Budú sa Vám hodiť k obyčajnej blúzke, ale aj k množstvo iným outfitom. Sú vždy módne a krásne vyniknú na nohe. JOHN-C® Veľkostná tabuľka.

Tmavosivý podsedák 30x30cm
5,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Tmavosivý podsedák 30x30cm
5,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Máme tu pre našich zákazníkov niečo nové! Ponuka sa nám rozšírila o krásny podsedák 30x30 cm. Spríjemní posedenie na akejkoľvek stoličke. Neváhajte a pozrite si ďalšiu podobnú ponuku na našom eshope. Béžový podsedák z ovčej kože

Detský batôžtek Zajačik, 21 x 10 x 27 cm
10,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Detský batôžtek Zajačik, 21 x 10 x 27 cm
10,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Urobte svojim deťom výlety a cestovanie príjemnejšie s roztomilým batôžkom, ktorý je nielen praktický, ale hlavne pekne vyzerá. Vďaka veselým motívom zvieratiek sa doň zamiluje každé dieťa. Zadná časť je vystužená penou pre pohodlnejšie nosenie a popruhy na ramená majú nastaviteľnú veľkosť. Batoh má dve vrecká.

Cornette Clara 733/313 Dámské pyžamo
41,16 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Cornette Clara 733/313 Dámské pyžamo
41,16 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Dámské pyžamo:- vyrobené z jemné bavlny- 3/4 rukáv- výstřih ve tvaru písmene V- manžety a výstřihy s lemováním- vzorované kalhoty kapri- v pase gumaSložení: 100 % bavlna...

Gatta Funny nr 08 20 den punčochové kalhoty
7,08 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Gatta Funny nr 08 20 den punčochové kalhoty
7,08 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Hustě síťované dámské punčochové kalhoty, které jsou ozdobené srdíčkovým vzorem. Punčocháče jsou vyrobené z opletené lycrové příze. Model je průsvitný, matný, má malý klín a nemá vyznačený sed.Složení: 92 % polyamid, 8 % elastan....

Gatta Avi A'2 2-pack podkolenky
3,33 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Gatta Avi A'2 2-pack podkolenky
3,33 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Dámské podkolenky bez špiček. Model je vyrobený z opletené elastanové příze a má pohodlný lem, který při nošení netlačí. Podkolenky jsou balené individuálně v obálce (2 páry).Materiál: 90% polyamid, 10% lycra...

Babella Allison červená Noční košilka
28,05 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Babella Allison červená Noční košilka
28,05 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Dámská noční košilka je vyrobená z velmi kvalitní a příjemné viskózy. Měkké krajkové košíčky jsou podšité látkou. Košile má nastavitelná ramínka. Složení: 94 % viskóza, 6 % elastan....

Gaia BS 281 Kate bílá podprsenka
28,05 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Gaia BS 281 Kate bílá podprsenka
28,05 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Lehce vyztužená dámská podprsenka, která je vyrobená z vytlačovaného vzorovaného mikrovlákna. Vrchní linie košíčků a boky jsou hladké. Košíčky jsou uvnitř pokryté bavlnou. Model má střih a konstrukci typu FC1.Složení: 69 % polyamid, 18 % bavlna, 8 % jiné materiály, 5 % elastan....

Gatta Bye Cellulite 20 den punčochové kalhoty
8,95 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Gatta Bye Cellulite 20 den punčochové kalhoty
8,95 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Punčochové kalhoty Gatta Bye Cellulite ze speciálních, aktivních látek s minerálními prvky. Speciální minerální doplněk při styku s kůží absorbuje tělesné teplo, což vede ke stimulaci kožních buněk. Dochází ke stimulaci buněčného metabolismu a prokrvení pokožky. S pomocí této speciální technologie účinně působí na zlepšení celkového vzhledu kůže. Punčochové kalhoty vyrobené z příze NILIT přispívají ke zlepšení lymfatického toku, který napomáhá k hubnutí v kombinaci s účinky proti celulitidě. První účinky jsou patrné již po 4 týdnech.Složení: 85% polyamid, 14% elastan, 1% bavlna...

Regina 634 Dámské pyžamo plus size
29,55 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Regina 634 Dámské pyžamo plus size
29,55 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Dámské pyžamo:- z vysoce kvalitní bavlny- vzorovaná košile s krátkým rukávem- půlkulatý výstřih- zapínání na knoflíky- s kapsami- hladké 3/4 kalhotySložení: 100 % bavlna...

Mewa 86277 Erika 38-50 Spodnička
27,30 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Mewa 86277 Erika 38-50 Spodnička
27,30 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Dámská spodnička:- vypasovaný a rovný střih- úzká a nastavitelná ramínka- velmi pohodlná a příjemná na nošení- baleno v krabiciSložení: 72 % viskoza, 28 % polyamid...

Urban Classics Ladies AOP Double Layer Dress white/black - S
49,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Urban Classics Ladies AOP Double Layer Dress white/black - S
49,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Urban Classics100% Original GuaranteedHigh ComfortImported

Plastové puzdro iSaprio - Lion in Colors - Samsung Galaxy S10+
14,30 €
Uvedená cena je platná k 17.05.2024
Plastové puzdro iSaprio - Lion in Colors - Samsung Galaxy S10+
14,30 €
Uvedená cena je platná k 17.05.2024

Plastový kryt dodá vašemu telefonu originální vzhled. Pouzdro je velmi tenké a lehké a padne dobře do ruky. Zároveň umožňuje snadný přístup ke všem tlačítkům a portům.

Odolné silikónové puzdro iSaprio - Digital Mountains 10 - Huawei Y6 Prime 2018
15,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Silikonové pouzdro dodá vašemu telefonu originální vzhled. Pouzdro má zesílené rohy pro větší odolnost proti nárazu. Je tenké, lehké a padne dobře do ruky. Je vyrobeno ze silikonu a ochrání váš telefon ze všech stran. Zároveň umožňuje snadný přístup ke všem tlačítkům a portům.

Plastové puzdro iSaprio - Stars Pattern - white - Samsung Galaxy J3 2016
17,40 €
Uvedená cena je platná k 21.05.2024

Plastový kryt dodá vašemu telefonu originální vzhled. Pouzdro je velmi tenké a lehké a padne dobře do ruky. Zároveň umožňuje snadný přístup ke všem tlačítkům a portům.

Plastové puzdro iSaprio - Fancy - black - Huawei P10 Lite
17,40 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Plastové puzdro iSaprio - Fancy - black - Huawei P10 Lite
17,40 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024

Plastový kryt dodá vašemu telefonu originální vzhled. Pouzdro je velmi tenké a lehké a padne dobře do ruky. Zároveň umožňuje snadný přístup ke všem tlačítkům a portům.

Odolné silikónové puzdro iSaprio - Gepard 02 - Samsung Galaxy S10e
15,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Odolné silikónové puzdro iSaprio - Gepard 02 - Samsung Galaxy S10e
15,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Silikonové pouzdro dodá vašemu telefonu originální vzhled. Pouzdro má zesílené rohy pro větší odolnost proti nárazu. Je tenké, lehké a padne dobře do ruky. Je vyrobeno ze silikonu a ochrání váš telefon ze všech stran. Zároveň umožňuje snadný přístup ke všem tlačítkům a portům.

Odolné silikónové puzdro iSaprio - Follow Your Dreams - black - Samsung Galaxy S10+
15,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Silikonové pouzdro dodá vašemu telefonu originální vzhled. Pouzdro má zesílené rohy pro větší odolnost proti nárazu. Je tenké, lehké a padne dobře do ruky. Je vyrobeno ze silikonu a ochrání váš telefon ze všech stran. Zároveň umožňuje snadný přístup ke všem tlačítkům a portům.

Silikónové puzdro iSaprio - Follow Your Dreams - white - Huawei P10
15,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Silikónové puzdro iSaprio - Follow Your Dreams - white - Huawei P10
15,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Silikonové pouzdro dodá vašemu telefonu originální vzhled. Pouzdro je velmi tenké a lehké a padne dobře do ruky. Je vyrobeno ze silikonu a ochrání váš telefon ze všech stran. Zároveň umožňuje snadný přístup ke všem tlačítkům a portům.

Silikónové puzdro iSaprio - Backup Plan - Huawei P10
15,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Silikónové puzdro iSaprio - Backup Plan - Huawei P10
15,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Silikonové pouzdro dodá vašemu telefonu originální vzhled. Pouzdro je velmi tenké a lehké a padne dobře do ruky. Je vyrobeno ze silikonu a ochrání váš telefon ze všech stran. Zároveň umožňuje snadný přístup ke všem tlačítkům a portům.

Odolné silikónové puzdro iSaprio - Hakuna Matata Green - iPhone 14
15,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Odolné silikónové puzdro iSaprio - Hakuna Matata Green - iPhone 14
15,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Silikonové pouzdro dodá vašemu telefonu originální vzhled. Pouzdro má zesílené rohy pro větší odolnost proti nárazu. Je tenké, lehké a padne dobře do ruky. Je vyrobeno ze silikonu a ochrání váš telefon ze všech stran. Zároveň umožňuje snadný přístup ke všem tlačítkům a portům.

Odolné silikónové puzdro iSaprio - Dark Bird 01 - Realme 8i
15,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Odolné silikónové puzdro iSaprio - Dark Bird 01 - Realme 8i
15,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Silikonové pouzdro dodá vašemu telefonu originální vzhled. Pouzdro má zesílené rohy pro větší odolnost proti nárazu. Je tenké, lehké a padne dobře do ruky. Je vyrobeno ze silikonu a ochrání váš telefon ze všech stran. Zároveň umožňuje snadný přístup ke všem tlačítkům a portům.

Odolné silikónové puzdro iSaprio - Girl Boss - Vivo Y52 5G
15,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Odolné silikónové puzdro iSaprio - Girl Boss - Vivo Y52 5G
15,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Silikonové pouzdro dodá vašemu telefonu originální vzhled. Pouzdro má zesílené rohy pro větší odolnost proti nárazu. Je tenké, lehké a padne dobře do ruky. Je vyrobeno ze silikonu a ochrání váš telefon ze všech stran. Zároveň umožňuje snadný přístup ke všem tlačítkům a portům.

Odolné silikónové puzdro iSaprio - Guitar 01 - Samsung Galaxy A73 5G
15,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Silikonové pouzdro dodá vašemu telefonu originální vzhled. Pouzdro má zesílené rohy pro větší odolnost proti nárazu. Je tenké, lehké a padne dobře do ruky. Je vyrobeno ze silikonu a ochrání váš telefon ze všech stran. Zároveň umožňuje snadný přístup ke všem tlačítkům a portům.

Silikónové puzdro iSaprio - Czech Flag - Huawei Nova 3i
15,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Silikónové puzdro iSaprio - Czech Flag - Huawei Nova 3i
15,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Silikonové pouzdro dodá vašemu telefonu originální vzhled. Pouzdro je velmi tenké a lehké a padne dobře do ruky. Je vyrobeno ze silikonu a ochrání váš telefon ze všech stran. Zároveň umožňuje snadný přístup ke všem tlačítkům a portům.

Odolné silikónové puzdro iSaprio - 4Pure - černý - Honor 50
10,80 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Odolné silikónové puzdro iSaprio - 4Pure - černý - Honor 50
10,80 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Silikonové pouzdro dodá vašemu telefonu originální vzhled. Pouzdro má zesílené rohy pro větší odolnost proti nárazu. Je tenké, lehké a padne dobře do ruky. Je vyrobeno ze silikonu a ochrání váš telefon ze všech stran. Zároveň umožňuje snadný přístup ke všem tlačítkům a portům.

Odolné silikónové puzdro iSaprio - Vintage Microphone - Samsung Galaxy S21
15,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Silikonové pouzdro dodá vašemu telefonu originální vzhled. Pouzdro má zesílené rohy pro větší odolnost proti nárazu. Je tenké, lehké a padne dobře do ruky. Je vyrobeno ze silikonu a ochrání váš telefon ze všech stran. Zároveň umožňuje snadný přístup ke všem tlačítkům a portům.

Odolné silikónové puzdro iSaprio - Color Stripes 03 - Samsung Galaxy S21+
15,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Silikonové pouzdro dodá vašemu telefonu originální vzhled. Pouzdro má zesílené rohy pro větší odolnost proti nárazu. Je tenké, lehké a padne dobře do ruky. Je vyrobeno ze silikonu a ochrání váš telefon ze všech stran. Zároveň umožňuje snadný přístup ke všem tlačítkům a portům.

Odolné silikónové puzdro iSaprio - Coconut 01 - Samsung Galaxy S21+
15,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Odolné silikónové puzdro iSaprio - Coconut 01 - Samsung Galaxy S21+
15,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Silikonové pouzdro dodá vašemu telefonu originální vzhled. Pouzdro má zesílené rohy pro větší odolnost proti nárazu. Je tenké, lehké a padne dobře do ruky. Je vyrobeno ze silikonu a ochrání váš telefon ze všech stran. Zároveň umožňuje snadný přístup ke všem tlačítkům a portům.

Silikónové puzdro iSaprio - Blue Marble - Samsung Galaxy S7
15,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Silikónové puzdro iSaprio - Blue Marble - Samsung Galaxy S7
15,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Silikonové pouzdro dodá vašemu telefonu originální vzhled. Pouzdro je velmi tenké a lehké a padne dobře do ruky. Je vyrobeno ze silikonu a ochrání váš telefon ze všech stran. Zároveň umožňuje snadný přístup ke všem tlačítkům a portům.

Odolné silikónové puzdro iSaprio - Mama Mouse Blond and Girl - Xiaomi Redmi 9
15,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Silikonové pouzdro dodá vašemu telefonu originální vzhled. Pouzdro má zesílené rohy pro větší odolnost proti nárazu. Je tenké, lehké a padne dobře do ruky. Je vyrobeno ze silikonu a ochrání váš telefon ze všech stran. Zároveň umožňuje snadný přístup ke všem tlačítkům a portům.

Odolné silikónové puzdro iSaprio - 4Pure - černý - Honor 20e
10,80 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Odolné silikónové puzdro iSaprio - 4Pure - černý - Honor 20e
10,80 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Silikonové pouzdro dodá vašemu telefonu originální vzhled. Pouzdro má zesílené rohy pro větší odolnost proti nárazu. Je tenké, lehké a padne dobře do ruky. Je vyrobeno ze silikonu a ochrání váš telefon ze všech stran. Zároveň umožňuje snadný přístup ke všem tlačítkům a portům.

Odolné silikónové puzdro iSaprio - Rabbit And Bird - Xiaomi Mi 9 Lite
15,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Silikonové pouzdro dodá vašemu telefonu originální vzhled. Pouzdro má zesílené rohy pro větší odolnost proti nárazu. Je tenké, lehké a padne dobře do ruky. Je vyrobeno ze silikonu a ochrání váš telefon ze všech stran. Zároveň umožňuje snadný přístup ke všem tlačítkům a portům.

Odolné silikónové puzdro iSaprio - Be Awesome - Huawei P40 Pro
15,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Odolné silikónové puzdro iSaprio - Be Awesome - Huawei P40 Pro
15,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Silikonové pouzdro dodá vašemu telefonu originální vzhled. Pouzdro má zesílené rohy pro větší odolnost proti nárazu. Je tenké, lehké a padne dobře do ruky. Je vyrobeno ze silikonu a ochrání váš telefon ze všech stran. Zároveň umožňuje snadný přístup ke všem tlačítkům a portům.

Odolné silikónové puzdro iSaprio - Wildflowers - Huawei P40 Pro
15,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Odolné silikónové puzdro iSaprio - Wildflowers - Huawei P40 Pro
15,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Silikonové pouzdro dodá vašemu telefonu originální vzhled. Pouzdro má zesílené rohy pro větší odolnost proti nárazu. Je tenké, lehké a padne dobře do ruky. Je vyrobeno ze silikonu a ochrání váš telefon ze všech stran. Zároveň umožňuje snadný přístup ke všem tlačítkům a portům.

Marvel tričko Iron Man Stark Expo Modrá M
13,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Marvel tričko Iron Man Stark Expo Modrá M
13,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Tričko Marvel - Iron Man Stark Expo, Muž,Modrá,M teraz za výhodnú cenu. Nakupuj z pohodlia domova na obľúbenom eshope Merch.sk.

Foo Fighters tričko FF Logo Biela M
18,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Foo Fighters tričko FF Logo Biela M
18,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Jimi Hendrix tričko Swirly Text Modrá XL
20,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Jimi Hendrix tričko Swirly Text Modrá XL
20,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Holki tričko Jsi senzační Biela XL
19,00 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Holki tričko Jsi senzační Biela XL
19,00 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

The Who tričko Yellow Čierna S
18,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
The Who tričko Yellow Čierna S
18,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Puzdro Carbon Lux TPU Samsung Galaxy S10 G973 - čierne
11,00 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Puzdro Carbon Lux TPU Samsung Galaxy S10 G973 - čierne
11,00 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Zadné kryty na mobil Samsung Galaxy S10 dodajú vášmu telefónu eleganciu a spoľahlivo ochránia jeho telo pred nežiadúcim poškodením a nečistotami. Čierna farba vyjadrí váš štýl a napovie čo sa vám páči a máte radi. Kvalitné spracovanie materiálov zabezpečí dlhodobý nepoškodený vzhľad telefónu, čo môže zvýšiť cenu zariadenia pri jeho ďalšom predaji v budúcnosti.Materiál a povrchová úprava: Guma, silikón (TPU)Hlavné výhodyOchrana tela telefónuZabraňuje nežiaducim škrabancomOchrana pred prachomPresné výrezy na konektoryKvalitný odolný materiálNezabudnite, že pre plnohodnotnú ochranu mobilu je potrebné používať aj kvalitné ochranné sklo na mobil.Vyberte si zo širokej ponuky originálnych značkových krytov na mobil a rôznych druhov obalov v Mobilonline.

Puzdro mobilNET Motorola G8 Power Lite, gumené - transparentné
1,00 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Puzdro mobilNET Motorola G8 Power Lite, gumené - transparentné
1,00 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Zadné kryty na mobil Motorola Moto G8 Power Lite dodajú vášmu telefónu eleganciu a spoľahlivo ochránia jeho telo pred nežiadúcim poškodením a nečistotami. Transparentná farba vyjadrí váš štýl a napovie čo sa vám páči a máte radi. Kvalitné spracovanie materiálov zabezpečí dlhodobý nepoškodený vzhľad telefónu, čo môže zvýšiť cenu zariadenia pri jeho ďalšom predaji v budúcnosti.Materiál a povrchová úprava: Guma, silikón (TPU)Hlavné výhodyOchrana tela telefónuZabraňuje nežiaducim škrabancomOchrana pred prachomPresné výrezy na konektoryKvalitný odolný materiálNezabudnite, že pre plnohodnotnú ochranu mobilu je potrebné používať aj kvalitné ochranné sklo na mobil.Vyberte si zo širokej ponuky originálnych značkových krytov na mobil a rôznych druhov obalov v Mobilonline.

Puzdro Carbon Lux TPU Samsung Galaxy A51 A515 - čierne
10,00 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Puzdro Carbon Lux TPU Samsung Galaxy A51 A515 - čierne
10,00 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Zadné kryty na mobil Samsung Galaxy A51 dodajú vášmu telefónu eleganciu a spoľahlivo ochránia jeho telo pred nežiadúcim poškodením a nečistotami. Čierna farba vyjadrí váš štýl a napovie čo sa vám páči a máte radi. Kvalitné spracovanie materiálov zabezpečí dlhodobý nepoškodený vzhľad telefónu, čo môže zvýšiť cenu zariadenia pri jeho ďalšom predaji v budúcnosti.Materiál a povrchová úprava: Guma, silikón (TPU)Hlavné výhodyOchrana tela telefónuZabraňuje nežiaducim škrabancomOchrana pred prachomPresné výrezy na konektoryKvalitný odolný materiálNezabudnite, že pre plnohodnotnú ochranu mobilu je potrebné používať aj kvalitné ochranné sklo na mobil.Vyberte si zo širokej ponuky originálnych značkových krytov na mobil a rôznych druhov obalov v Mobilonline.

GKK | Samsung Galaxy Z Flip 3 | zadné | čierne | EDA002196301A
13,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
GKK | Samsung Galaxy Z Flip 3 | zadné | čierne | EDA002196301A
13,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Odolný Kryt na mobil Punk armor case zelený bol presne prispôsobený pre Xiaomi Redmi Note 11 4G a Xiaomi Redmi Note 11S. Tento pevný kryt bol navrhnutý tak, aby poskytoval smartfónom ešte lepšiu ochranu pred mechanickým poškodením v dôsledku pádov alebo otrasov. Je vyrobený z pevného polykarbonátu a TPU ľahko sa prispôsobí modelu telefónu. Silný materiál chráni zariadenie pred poškriabaním a menším poškodením. Kryt má výrezy pre funkčné tlačidlá telefónu a kamery, vďaka ktorým ho nemusíte vyberať z puzdra. V zadnej časti sa nachádza skladací držiak pre pohodlné sledovanie filmov a surfovanie po internete. Puzdro je plne kompatibilné s bezdrôtovými technológiami, neruší indukčné nabíjanie a NFC, takže si všetky funkcie budete môcť užívať aj bez zloženia krytu.

Dámska peňaženka RFID MERCUCIO oranžová 2511507
32,00 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Dámska peňaženka RFID MERCUCIO oranžová 2511507
32,00 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Dámska peňaženka RFID MERCUCIO oranžová 2511507

Žltý Sloník mikina Nie som mrena Vintage White 3XL
39,00 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Žltý Sloník mikina Nie som mrena Vintage White 3XL
39,00 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Mikina Žltý Sloník - Nie som mrena, Unisex,Vintage White,3XL teraz za výhodnú cenu. Nakupuj z pohodlia domova na obľúbenom eshope Merch.sk.

MALFINI Hladká pánska polokošeľa Single J. - Frost | L
8,61 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
MALFINI Hladká pánska polokošeľa Single J. - Frost | L
8,61 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024

Hladká pánska polokošeľa Single J. - Frost | L od výrobca MALFINI. Produkt je dostupný za 3 dní.

Mat M-3635/11 Darlene béžová Podprsenka push-up
23,93 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Mat M-3635/11 Darlene béžová Podprsenka push-up
23,93 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Podprsenka typu push-up:- košíčky z efektní krajky v béžové barvě- košíčky podšité bavlnou- vyjímatelné vycpávky push-up- neodepínatelná ramínkaSložení: 28 % polyamid, 27 % bavlna, 21 % polyester, 21 % polyuretan, 3 % elastan...

Guess PU G Cube MagSafe Kompatibilní Zadní Kryt pro iPhone 14 Pro Max Pink
28,50 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Zadné kryty na mobil Apple iPhone 14 Pro Max dodajú vášmu telefónu eleganciu a spoľahlivo ochránia jeho telo pred nežiadúcim poškodením a nečistotami. Ružová farba vyjadrí váš štýl a napovie čo sa vám páči a máte radi. Kvalitné spracovanie materiálov zabezpečí dlhodobý nepoškodený vzhľad telefónu, čo môže zvýšiť cenu zariadenia pri jeho ďalšom predaji v budúcnosti.Materiál a povrchová úprava: PolyuretánHlavné výhodyOchrana tela telefónuZabraňuje nežiaducim škrabancomOchrana pred prachomPresné výrezy na konektoryKvalitný odolný materiálNezabudnite, že pre plnohodnotnú ochranu mobilu je potrebné používať aj kvalitné ochranné sklo na mobil.Vyberte si zo širokej ponuky originálnych značkových krytov na mobil a rôznych druhov obalov v Mobilonline.

Italian Fashion Oceania druk Noční košilka
26,55 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Italian Fashion Oceania druk Noční košilka
26,55 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Letní noční košilka Oceania:- neodepínatelná ramínka bez regulaci- vyrobená z vysoce kvalitní bavlny- originální vzor- ušitá v PolskuSložení: 100 % bavlna...

Cornette 690/37 Dámské pyžamové dlouhé kalhoty
21,69 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Cornette 690/37 Dámské pyžamové dlouhé kalhoty
21,69 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Pyžamové dlouhé kalhoty:- z vysoce kvalitní bavlny- s vzorem- komfortní guma v pase- s kapsamiSložení: 100 % bavlna...

Steven art.099 se vzorem ponožky
3,33 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Steven art.099 se vzorem ponožky
3,33 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Bavlněné ponožky s elastickými vlákny. Jemné lepení žebrování a plochý šev zaručují pohodlí. Vysoce kvalitní a poutavé jemné vzory.Složení závisí na vzorci: 52,5% - 72,5% bavlna, 25% - 33% polyamid, 0,5% metalizovaná vlákna, 2% elastan....

Tvrdené sklo 9H – Apple iPhone 15 Plus
7,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Tvrdené sklo 9H – Apple iPhone 15 Plus
7,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Tvrdené sklo 9H určené pre smartfóny Apple iPhone 15 Plus. Poskytujte efektívnu ochranu, vynikajúcu jasnosť obrazu a maskuje škrabance na obrazovke. Oleofóbna vrstva poskytuje odolnosť voči mastnote a odtlačkov prstov.Poznámka: Sklo nepokrýva celú časť obrazovky, ale len jej dotykovú časť. Pre sklá pokrývajúce celý povrch vrátane rámikov zvoľte sklo označené ako "celopovrchové".Sklo je tenké a robustné – má hrúbku menšiu ako 0,3 mm a nerobí váš telefón hrubším. Vďaka vynikajúcej priľnavosti skla a celému lepivému povrchu, sa pod fóliou nehromadí žiadna nečistota ani prach.Jednoduchá montáž vďaka dodávanej sade.Sklo dokonale sadne na obrazovku a nezanecháva vzduchové bubliny. Povlak z tvrdeného skla je oveľa odolnejší voči poškriabaniu ako plastové fólie. Okraje skla sú zaoblené.Index tvrdosti: 9HHrúbka: 0,3 mmSúprava obsahuje: sklo handrička na odstránenie prachu a odmastenie obrazovky, čistiaca handrička na odstránenie vzduchových bublín

TMAVOMODRO-ZELENÉ PLAVKY GEM 40780-59X DARK BLUE-GREEN Veľkosť: 2XL
28,76 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
TMAVOMODRO-ZELENÉ PLAVKY GEM 40780-59X DARK BLUE-GREEN Veľkosť: 2XL
28,76 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

VEĽKOSŤMLXLXXL3XL4XLOBVOD PÁSA84-8888-9292-9696-100100-104104-108OBVOD BOKOV98-102102-106160-110110-114114-118118-122 

KARAMELOVÁ VELÚROVÁ MIKINA NA ZIPS BX5539 Veľkosť: L
36,76 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
KARAMELOVÁ VELÚROVÁ MIKINA NA ZIPS BX5539 Veľkosť: L
36,76 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Tabuľka veľkostí MLXLCelková dĺžka707274Od podpazušia k podpazuší555759Rukáv od krku777879Rukáv od podpazušia505152Orientácia v tabuľke veľkostí:rozmery sú uvedené v cmprodukty od tohto dodávateľa sú väčšinou merané po jednej strane v kľudovom staveak chcete získať obvod, číslo vynásobte dvomatolerancia +/- 2 cm

ČIERNA TEPLÁKOVÁ SÚPRAVA BEZ KAPUCNE AX0606 Veľkosť: L
35,16 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
ČIERNA TEPLÁKOVÁ SÚPRAVA BEZ KAPUCNE AX0606 Veľkosť: L
35,16 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Tabuľka veľkostí MLXL2XLCelková dĺžka68707274Od podpazušia k podpazuší54565859Rukáv od krku78808285Rukáv od podpazušia55565758Šírka pása38394042Vonkajšia dĺžka nohavíc101104106108Orientácia v tabuľke veľkostí:rozmery sú uvedené v cmprodukty od tohto dodávateľa sú väčšinou merané po jednej strane v kľudovom staveak chcete získať obvod, číslo vynásobte dvomatolerancia +/- 2 cm

SIVO-BIELE PÁNSKE TENISKY BIG STAR SHOES JJ174147 Veľkosť: 44
49,96 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
SIVO-BIELE PÁNSKE TENISKY BIG STAR SHOES JJ174147 Veľkosť: 44
49,96 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

 MužiVeľkosťStielka4025,5 cm4126,5 cm4227 cm4327,5 cm4428,5 cm4529 cm4629,5 cm4730 cm       ŽenyVeľkosťStielka3623 cm3723,5 cm3824,5 cm3925 cm4025,5 cm4126,5 cm          DetiVeľkosťStielka2818 cm2918,7 cm3019,3 cm3120 cm3220,6 cm3321,3 cm3422 cm3522,6 cm     *veľkostné tabuľky predstavujú hodnoty dané výrobcom BIG STAR je moderná značka, ktorá bola založená v roku 1990 v Poľsku. Dnes je značka známa predovšetkým vďaka obuvi, ktorá sa úspešne predáva v celej Európe. Sloboda, individualizmus, prirodzenosť. To sú hodnoty, ku ktorým sa vo svojom oznámení hlási značka BIG STAR.

ČIERNE JOGGERY NA OZDOBNÚ ŠNÚRKU UX3226 Veľkosť: 32
36,76 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
ČIERNE JOGGERY NA OZDOBNÚ ŠNÚRKU UX3226 Veľkosť: 32
36,76 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Tabuľka veľkostí 30313233343638pás72768082849096Vonkajšia dĺžka nohavice999999100103104105Vnútorná dĺžka nohavice74747475767677Šírka stehná28293030313333výška sedu27272828293132Orientácia v tabuľke veľkostírozmery sú uvedené v cmprodukty od tohto dodávateľa sú väčšinou merané po jednej strane v kľudovom staveak chcete získať obvod, číslo vynásobte dvomitolerancia +/- 2 cm

Art Of Polo 23418 Solden Pánská šála
8,58 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Art Of Polo 23418 Solden Pánská šála
8,58 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Úzká pánská šála:- z příjemného materiálu- ideální k různým stylizacímSložení: 60 % polyester, 30 % bavlna, 10 % vlna...

Forbyt Obliečka na vankúšik Vetvičky sivá, 40 x 40 cm
4,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Forbyt Obliečka na vankúšik Vetvičky sivá, 40 x 40 cm
4,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Táto obliečka na vankúšik vás zaujme svojou hebkosťou a jemným vzorom zlatých vetvičiek. Je elegantným a veľmi príjemným doplnkom nielen na posteľ alebo pohovku. Potlač je z jednej strany.

Tactical Glass Impact Armour sklo pro Apple iPhone 12 Pro Max
17,60 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Tactical Glass Impact Armour sklo pro Apple iPhone 12 Pro Max
17,60 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Tvrdené sklá a fólie sú ideálnou voľbou, keď chcete bezpečne a spoľahlivo ochrániť displej vášho zariadenia Apple iPhone 12 Pro Max pred nežiadúcimi škrabancami.Použitie kvalitného skla na vaše zariadenie umožňuje veľmi účinne predchádzať rozbitiu displeja a vzniku prasklín pri náhodných pádoch. Technológia spracovania skla/fólie zaručuje dokonalú ochranu displeja a zvýšenie jeho odolnosti. Oleofóbna vrstva zabraňuje zanechávaniu odtlačkov prstov a šmúh. Svetelná priepustnosť zaručí, že obsah na obrazovke bude vždy dobre čitateľný aj na slnku.Hrúbka skla/fólie len pár milimetrov zabezpečuje rýchlu odozvu pri dotykoch.Hlavné výhody:Ochrana displeja pred škrabancamiOleofóbna vrstva proti odtlačkomHrúbka len pár milimetrovVysoká odolnosť sklaRýchla a jednoduchá aplikáciaNezabudnite, že pre plnohodnotnú ochranu mobilu, či vašich smart hodiniek je potrebné používať aj vhodný kryt alebo knižkové puzdro.Vyberte si zo širokej ponuky originálnych značkových krytov na mobil a rôznych druhov obalov v Mobilonline.

Orion prestieranie listy rákosia 35cm
5,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Orion prestieranie listy rákosia 35cm
5,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Prestieranie z prírodného materiálu, listov tŕstia, pristane každému stolu, prinesiete si tak kúsok prírody domov. Prestieranie zamedzí poškodeniu stola horúcimi taniermi a ostrými príbormi, ušpineniu jedlom, ale zároveň bude aj dizajnovým prvkom. Je estetické aj praktické, tlmí hluk pokladaných tanierov.Drobčeky alebo zvyšky jedla pohodlne zosypete do koša.Tkaný prírodný list tŕstia s drobnými nedokonalosťami prinesie do vášho stolovania závan prírody a organic štýlu. Môže byť aj samostatnou podložkou pod dochucovaciu súpravu, vázu alebo izbový kvet.

Uterák Amanda 06/CZI 70X140 (X3) 500 396969
15,49 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Uterák Amanda 06/CZI 70X140 (X3) 500 396969
15,49 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Uterák s ozdobným pruhovaným zamatovým okrajom.

Žakárový obrus s motívom kvetov
3,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Žakárový obrus s motívom kvetov
3,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Sviatočné dni sa blížia! Objavte krásne žakárové obrusy, ktoré spestria Váš sviatočný stôl. Veľká klasika, ktorá má množstvo čara a štýlu. Perfektné spracovanie s ozdobnými okrajmi. Nádherný kvetinový motív. Možno prať v práčke. Rýchloschnúci, nepotrebuje žehliť.

Flanelové pánske pyžamo s prúžkami
47,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Flanelové pánske pyžamo s prúžkami
47,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Vychutnajte si hrejivosť kvalitného flanelu v elegantnom prúžkovanom spracovaní! Pre Váš pokojný spánok. Pyžamová rozopínacia košeľa na gombíky. S klasickým golierom. Na hrudi kapsička 1 + 2 našívané vrecká. S dlhými rukávmi. Nohavice s pružným pásom, rázporok s 2 gombíkmi. Standard 100 by Oeko-Tex (n° CQ 1216/3 IFTH). Táto známka označuje textilné výrobky, ktoré boli podrobené laboratórnym testom na široké spektrum škodlivých látok a výrobok je bezpečný nad rámec platných noriem. Možno prať v práčke.

Termoprikrývka s optickým vzorom
39,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Termoprikrývka s optickým vzorom
39,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Táto termo prikrývka reguluje telesnú teplotu a Vy sa tak budete cítiť absolútne príjemne. Možno ju tiež využiť ako dekoratívny pléd. Prikrývka s lemom sa ľahko udržuje a je vyrobená z pružného príjemného materiálu. Standard 100 by Oeko-Tex (n° CQ 1216/1). Táto známka označuje textilné výrobky, ktoré boli podrobené laboratórnym testom na široké spektrum škodlivých látok a výrobok je bezpečný nad rámec platných noriem. Možno prať na 60 °C.

Tričko s výstrihom do "V" a krátkymi rukávmi
14,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Tričko s výstrihom do "V" a krátkymi rukávmi
14,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Základným kúskom šatníka je tričko s výstrihom do "V" a krátkymi rukávmi. Výstrih do "V". Krátke rukávy. Rovný spodný lem. Možno prať v práčke.

3/4 športové nohavice
27,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
3/4 športové nohavice
27,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Vďaka česanému vnútru sú tieto 3/4 meltonové nohavice neskutočne pohodlné. Ideálne pre chvíle odpočinku i voľnočasové aktivity. Hrejivé česaný vnútro. Pružný pás so šnúrkou na stiahnutie. Kontrastný lampas. 2 praktické vrecká na zips. Rovné nohavice. Možno prať v práčke.

Timberland Winsor Trail Tmavomodrá EUR 43,5
72,25 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Timberland Winsor Trail Tmavomodrá EUR 43,5
72,25 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Timberland Winsor Trail TB0A6B79EP61 - muži tenisky vo veľkosti 43,5 a vo farbe tmavomodrá v internetovom obchode s originálnymi topánkami SIZEER. Módne a originálne tenisky značky Timberland za super cenu 72.25 EUR.

Art Of Polo 23111 El Paso Dámský klobouk
17,19 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Art Of Polo 23111 El Paso Dámský klobouk
17,19 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Klobouk v kovbojském stylu- s ažurovými ozdobami- vyrobeno ze 100% papíru- velmi lehké a vzdušné- má nastavitelný potní pásek Složení: 100% papír...

Ava 2102 Podprsenka vyztužená
31,42 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Ava 2102 Podprsenka vyztužená
31,42 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Poloměkká podprsenka- košíčky z mikrovlákna vyztužené tenkou pěnou, s kosticemi-horní řádek v síti- neodnímatelné, nastavitelné popruhy- boční strany z elastické, pružné tkaniny Lycra, bez bočních velrybích kostí- upevnění pomocí dvou nebo tří háčků s třístupňovým nastavením- konstrukce K-1416 Složení: 88 % polyamid, 8 % bavlna, 4 % elastan...

Dekoria Záves na riasiacej páske, sivo-biele veľké káro, Quadro, 136-13
52,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Záves na páske je vhodný na zavesenie na klasickú garnižovú tyč alebo do koľajnice, tzv. giady.Riasiaca páska našitá na závese má riasenie 1:1,7. Znamená to, že ak máte okno široké 100 cm, potrebujete objednať 170 cm záves + presahy po stranách aspoň 15-30 cm.Takže si objednáte 2 ks 130cm, aby ste ich mali na oboch stranách okna. Šírka závesov sa odvíja skôr od dĺžky garniže/ mechanizmu ako od šírky okenného výrezu.Závesy ušité na mieru podľa Vami zadaných rozmerov sú podhnuté 10cm lemom a v rohoch majú ťažítka.Ak si vyberiete záves širší ako 130cm, bude záves zošitý z viacerých kusov tkaniny tak, aby bola dosiahnutá požadovaná šírka závesu. Je to spôsobené šírkou tkaniny, ktorá má 140cm, mimo toho vyzerajú takto ušité závesy veľmi esteticky.Kalkulačný program ráta cenu za 1ks závesu.Ešte stále váhate? Pozrite si našu fotogalériu s fotkami od spokojných klientov:)AKO ZADAŤ DO OBJEDNÁVKY SPRÁVNE ROZMERY:Uvedený rozmer závesu je pred nariasením.Odporúčané riasenie je 1:2. Pri zadávaní výšky závesu, v sekcii "šitie na mieru" zadávate hotovú výšku závesu. Tu si vyrátate pomocou nášho návodu tu.Ak máte záujem o ušitie závesu v inej šírke, ako je možnosť výberu na stránke, potom vyberáte "hornú hranicu" šírky a my Vám záves zúžime na požadovanú šírku. Vami zvolenú šírku nám prosím napíšte v poslednom kroku objednávky do poznámky. Cena ostáva rovnaká. Je to dané tým, že šírka tkaniny je vždy využitá tá, ktorá tvorú hornú hranicu Vami zvolenej šírky.Ak si nie ste istý výberom tkaniny objednajte si bezplatné vzorky tu.Závesy na riasiacej páske sú vhodné do koľajnicových profilov.Ponúkaný rozmer: šírka x výškaTolerancia rozmerov +/- 2 cm, v závislosti od použitého materiálu.Výrobky špeciálne šité na mieru podľa požiadaviek klienta (šitie na mieru), nie je možné vrátiť.

Dámske papuče IVANA
5,50 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Dámske papuče IVANA
5,50 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

 Domáca obuv  - dámske papuče na každé počasie. Vyrobené z prírodných materiálov, vynikajú vlastnosťami: pohodlnosť, ľahkosť, trvácnosť.  Zaistite si pohodlie a úplný relax v pokoji domova v pohodlných dámskych papučiach IVANA. Majú zaujímavý vzor a pôsobia veľmi žensky .  

Ava SK 180 Barbados Plavková podprsenka
38,91 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Ava SK 180 Barbados Plavková podprsenka
38,91 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Dámská plavková podprsenka- plné košíčky s kosticemi- dobře podepřená prsa- ramínka nejsou odnímatelná, nastavitelná- obvod s kovovým klipem- k soupravě kalhotky SF 180/2, SF 181/11Složení: 80% polyamid, 20% elastan...