BONDEX GARDEN COLORS - Dekoratívna krycia lazúra jasmine 0,75 L

12,95 € Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Do obchodu

Dekoratívna krycia lazúra do interiéru a exteriéru vhodná na ošetrenie dreva, kovu, malých betónových a tehlových povrchov. Zanecháva kresbu dreva, chráni ho pred vonkajšími podmienkami a pôsobením UV žiarenia. Vďaka gélovej konzistencií sa ľahko nanáša a nesteká.Ideálna je pre použitie na záhradný nábytok, dekorácie, drevené domčeky a pod.
Výdatnosť: 
- 13 m2/L
Riedenie:
- pripravená na použitie
Príprava podkladu
Všetky podklady musia byť pevné, suché, čisté, zbavené prachu a nečistôt.
Drevo:Nové neošetrené drevené povrchy je potrebné ošetriť napúšťadlom Bondex Preserve.Povrch musí byť očistený od prachu, nečistôt, živice, vosku a mastnôt.
Staré nátery na dreve:Povrch očistite od prachu, nečistôt a prebrúste brúsnym papierom.Vlhkosť dreva by nemala ani v jednom prípade byť viac ako 15%.
Kov:Všetky podklady musia byť čisté, suché, hladké a očistené od hrdze, vosku aj mastnoty.Kovové povrchy by mali byť vopred ošetrené antikoróznym náterom Balakryl Antikor.
Tehlové a betónové povrchy:Povrchy odporúčame penetrovať Primalex hĺbkovou penetráciu.
Aplikácia
Pred použitím farbu dôkladne premiešajte - je pripravená na použitie a neriedi sa.Aplikujte pomocou štetca alebo valčeka v 2-3 vrstvách v smere vlákien dreva.Medzi jednotlivými vrstvami odporúčame vykonať jemné prebrúsenie a časový odstup na schnutie 2-4 hodiny.
Čistenie náradia
Znečistené náradie po skončení prác ihneď umyte vodou.
Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi
Definícia výrobku: ZmesKlasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008Nie je klasifikovaný (á)
Prvky označovania
Výstražné slovo: bez výstražného slov
Výstražné upozornenia
Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.
Bezpečnostné upozornenia
Všeobecné:Uchovávajte mimo dosahu detí.Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícií obal alebo etiketu výrobku.Prevencia:Nie je použiteľné.Odozva:Nie je použiteľné.Uchovávanie:Nie je použiteľné.Zneškodňovanie:Zneškodnite obal a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.
Nebezpečné prísady:Nie je použiteľné.
Doplňujúce prvky označovania:Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Iná nebezpečnosť
Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú klasifikované ako PBT alebo vPvB.

Najhľadanejšie