10,85 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024

Alkalický čistiaci a impregnačný prostriedok na vnútorné aj vonkajšie povrchy, ktoré majú byť natierané. Odstraňuje nečistoty, mastnotu, olej, vosk a iné látky podobného zloženia.Neriedený prípravok čistí povrch a vytvára matný povrch, ktorý zlepšuje priľnavosť nového náteru farby. Vhodný je na steny, podlahy, nábytok, dvere, stavebné dosky, dlaždice, člny a pod.Vhodný je aj na predčistenie tvrdých

Na sklade
Výrobca:
Popis produktu

Alkalický čistiaci a impregnačný prostriedok na vnútorné aj vonkajšie povrchy, ktoré majú byť natierané. Odstraňuje nečistoty, mastnotu, olej, vosk a iné látky podobného zloženia.Neriedený prípravok čistí povrch a vytvára matný povrch, ktorý zlepšuje priľnavosť nového náteru farby. Vhodný je na steny, podlahy, nábytok, dvere, stavebné dosky, dlaždice, člny a pod.Vhodný je aj na predčistenie tvrdých a lesklých náterov pred natieraním.Latexové povrchy farieb a iné matné povrchy je možné predbežne ošetriť prípravkom zriedeným s vodou 1:10 alebo 1:5. 
Riedenie:
- vodou
Príprava podkladu
Chráňte sklo a iné povrchy, ktoré môžu byť poškodené rozleptaním kvôli zásaditosti.Chráňte sklo a iné povrchy, ktoré môžu podľahnúť rozleptaniu čistiacim prostriedkom.
Aplikácia 
Naneste neriedený prostriedok na tvrdé a lesklé povrchy štetcom, špongiou alebo handrou.Nechajte niekoľko minút pôsobiť.Potom povrch dôkladne opláchnite vodou napr. so štetcom. Nezriedený prostriedok dobre vyčistí povrch a vytvorí matný efekt, ktorý pomáha zvýšiť priľnavosť nového náteru.
Latexové a iné matné povrchy môžu byť vopred vyčistené s prostriedkom riedeným s vodou v pomere 1:10. Silne znečistené povrchy môžu byť vyčistené s prostriedkom zriedeným v pomere 1:5. následne dôkladne opláchnite čistou vodou. 
Zriedený prostriedok 1:10 môže byť použitý aj ako čistiaci prostriedok. 
Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesiZmes Klasifikácia podľa (ES) č. 1272/2008: Skin Corr. 1, H314 Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení
Prvky označovania
Výstražný piktogram

Výstražné slovo: nebezpečenstvo 
Výstražné upozornenia H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 
Bezpečnostné upozornenia
 prevencia:P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P261 Zabráňte vdychovaniu pár. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P284 V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest. 
 odozva: P301+P330 +P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKO INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.  uchovávanie -  zneškodňovanie - 
Obsahuje: -  hydroxid draselný metakremičitan pentahydrát Špeciálne prípravky: NARIADENIE EU Detergenty : Neaplikované. Obsahuje < 5% aniónových povrchovo aktívnych látok, fosfáty, BENZISOTHIAZOLINONE.
Ďalšia nebezpečnosť: Nie sú známe údaje.

Riedidlá a rozpúšťadlá

Vitajte na našej webovej stránke v kategórii Elektronika, kde si môžete pozrieť a zakúpiť riedidlá a rozpúšťadlá. Tento oddiel je zameraný na profesionálnych aj hobby elektronikárov, ktorí hľadajú kvalitné chemikálie na rôzne účely pri svojich projektoch.

Na našej stránke nájdete široký výber riedidiel a rozpúšťadiel, ktoré vám pomôžu s rôznymi úlohami. Riedidlá sú vhodné na zriedenie farieb alebo čistenie nečistôt, ktoré môžu vzniknúť pri práci s elektrickými zariadeniami. Naše produkty sú vyrobené z kvalitných a overených chemikálií, aby sme vám zaručili maximálnu bezpečnosť pri práci.

Rozpúšťadlá, ktoré nájdete na našej stránke, vám pomôžu pri rôznych úlohách, ako je odstránenie starých farieb alebo lepiacich látok. Naše rozpúšťadlá sú šetrné k materiálom a zanechávajú povrchy čisté a bez poškodenia.

Sme hrdí na to, že ponúkame širokú škálu značiek a typov riedidiel a rozpúšťadiel, aby sme vyhoveli všetkým potrebám našich zákazníkov. Okrem toho, poskytujeme tiež dôkladné popisy a návody na použitie každého produktu, aby sme vám uľahčili výber správneho produktu pre váš konkrétny projekt.

Pri nákupe na našej webovej stránke môžete očakávať rýchle doručenie a výbornú zákaznícku podporu. Sme tu pre vás, ak máte otázky alebo potrebujete ďalšie informácie o našich produktoch. Naším cieľom je zabezpečiť, aby váš nákup bol jednoduchý a spokojnosť zaručená.

Prehliadajte si našu širokú ponuku riedidiel a rozpúšťadiel v kategórii Elektronika a začnite svoje projekty s maximálnou kvalitou a efektivitou.

Koľko stojí MAALIPESU - Čistiaci prostriedok 1 L?
Momentálne je tovar v akcii za cenu 10,85 €
V akej kategórii mám produkt hľadať v eshope?
Produkt je zaradený v kategóriách Stavebniny > Farby a laky > Riedidlá a rozpúšťadlá

CHEMOLAK U 6051 - riedidlo do polyuretánových náterových látok 0,4 L CHEMOLAK U 6051 - riedidlo do polyuretánových náterových látok 0,4 L

Riedidlo určené na riedenie polyuretánových dvojzložkových náterových látok CHEMOPUR napr. U 1051, U 2081, U 2061, U 2098, prípadne ďalších polyuretánových náterov. Identifikácia nebezpečnosti Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1Akútna toxicita (inhalačná), kategória

TOPEKOR - Ochrana ústredného kúrenia 0,5 l TOPEKOR - Ochrana ústredného kúrenia 0,5 l

Topekor je prípravok proti korózií a usadzovaniu vodného kameňa v systémoch ústredného kúrenia.Obsahuje vysoko účinný prostriedok pre odstránenie organických a anorganických usadenín spolu s inhibítorom, ktorý zabraňuje vzniku korózií v uzatvorených systémoch ústredného kúrenia.Prípravok nepôsobí agresívne na žiadny z bežných materiálov ako: železo, oceľ, liatina, pozink, meď, polyetylén, polypropylén,

ELASTIK VZDUCHOL - Technický lieh 10 L ELASTIK VZDUCHOL - Technický lieh 10 L

Vzduchol je syntetický lieh určený na technické účely.

Tužidlo do tmelu 25 g Tužidlo do tmelu 25 g

Tužidlo Presto je 50% BP pasta. Pre všetky druhy polyesterových tmelov.

COLOR COMPANY - Odhrdzovač 1 kg COLOR COMPANY - Odhrdzovač 1 kg

Odhrdzovač je kvapalina čírej farby, ktorá slúži na odstraňovanie hrdze z kovových podkladov.Zároveň je možné ho použiť aj ako odmasťovač. Identifikácia nebezpečnosti Klasifikácia látky alebo zmesi Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Skin Corr. 1, H314Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddieli 16.Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky

BARVY A LAKY TELURIA TELHARD POX - tužidlo do epoxidových náterov TELPOX 0,85 kg BARVY A LAKY TELURIA TELHARD POX - tužidlo do epoxidových náterov TELPOX 0,85 kg

TELHARD POX je prípravok určený pre vytvrdzovanie epoxidových náterových hmôt rady TELPOX.  Pripravuje sa len toľko náterovej hmoty, ktorú je možné spracovať do 8 hodín. 

BARVY A LAKY TELURIA TELHARD PUR - tužidlo do polyuretánových náterov TELPUR 0,2 kg BARVY A LAKY TELURIA TELHARD PUR - tužidlo do polyuretánových náterov TELPUR 0,2 kg

Tužidlo výhradne určené pre vytvrdzovanie polyuretánových hmôt TELPUR. Pripravuje sa len také natužené množstvo zmesi, ktoré stačí spracovať behom životnosti zmesi. Obsahuje izokyanáty resp. diizokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.

ELASTIK - Benzínový čistič technický 3,4 l ELASTIK - Benzínový čistič technický 3,4 l

Technický benzín sa používa na prípravu rozpúšťadla gumy a kaučuku, ale aj ako riedidlo do farieb a lakov. Vhodný aj na prípravu kaučukových lepidiel a na hrubé odmasťovanie kovových súčiastok pri pogumovaní.

AUSTIS ETERNAL - Odmasťovač DIRECT 0,75 kg AUSTIS ETERNAL - Odmasťovač DIRECT 0,75 kg

Prostriedok k profesionálnemu odmasteniu kovov a starých náterov so stredným znečistením povrchu. Vykazuje vyšší účinok a širší záber na rôzne typy nečistôt než štandardné odmasťovače.Je vhodný pre čistenie kovových podkladov, podláh, starých náterov pred náterom vodouriediteľnými alebo syntetickými farbami. Použiteľný je pre čistenie motorov, odmasťovanie v opravárenskom priemysle, lakovniach, priemyselných

HB BODY H725 - Tužidlo k plničom 0,333 L HB BODY H725 - Tužidlo k plničom 0,333 L

Tužidlo vhodné pre tuženie akrylátových základov - plničov (BODY 3:1, 4:1, 5:1).Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty

HB BODY HARDENER PASTE - Tužidlo k polyesterovým tmelom 60 g HB BODY HARDENER PASTE - Tužidlo k polyesterovým tmelom 60 g

Tužidlo BODY vhodné k polyesterovým tmelom.

PRESTO - Konvertor hrdze transparentná 0,15 L PRESTO - Konvertor hrdze transparentná 0,15 L

Konvertor hrdze v spreji, ktorý je vhodný ako odhrdzovač a penetrácia v jednom. Pracuje na báze epoxidovej živice s neutralizačným účinkom proti hrdzi.Vytvára čiernu, veľmi kompaktnú ochrannú vrstvu, ktorá je ideálnym základom pre následné prelakovanie lakom.Vhodný je na renováciu vozidiel, strojov a ostatných druhov zariadení. Výhody konvertora: - antikorózny- obnovuje povrchy zasiahnuté hrdzou- schne

KITTFORT - Vodné sklo 0,5 L KITTFORT - Vodné sklo 0,5 L

Vodné sklo používame predovšetkým ako prímes do maltových zmesí, ako ochranu proti zmrznutiu (účinnosť do -3 °C), ďalej v zmesi so šamotovou maltou na opravy výmuroviek všetkých druhov ohnísk a na konzervovanie vajecŠpecifická rizikovosť: VarovanieVýstražné upozornenia: Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

ADLER PUR-HARDENER 8419 - Tužidlo pre ADLER LEGNOPUR 0,1 kg ADLER PUR-HARDENER 8419 - Tužidlo pre ADLER LEGNOPUR 0,1 kg

Tužidlo na báze rozpúšťadiel určené pre 2-zložkové PUR laky pre priemyselné a remeselné použitie. Spracovanie  Tužidlo ihneď po pridaní do laku dôkladne vmiešajte.Miešané produkty musia byť spracované tak, ako je uvedené v príslušnom technickom liste.

HB BODY Body 754 Hardener fast  5L HB BODY Body 754 Hardener fast 5L

Rýchle izokyanátové tužidlo

HB BODY Body 600 ECO Paint Remover  400ml HB BODY Body 600 ECO Paint Remover 400ml

​Transparentný odstraňovač farieb

NOVOCHEMA - Technický benzín  3,4 L NOVOCHEMA - Technický benzín 3,4 L

Technický benzín sa používa na hrubé odmasťovanie kovových predmetov, na čistenie textilu a na ďalšie technické účely.Zároveň môže byť použitý ako palivo do tlakových lámp.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008Flam. Liq. 2 H225Asp. Tox. 1 H304STOT SE 3 H336Aquatic Chronic 2 H411Prvky označovaniaVýstražné

NOVOCHEMA - Odhrdzovač EXTRA 1 kg NOVOCHEMA - Odhrdzovač EXTRA 1 kg

Vysoko účinný prostriedok, ktorý odstraňuje vzniknutú hrdzu najmä zo zliatin železa a čiastočne pasivuje kovové povrchy.Môže sa použiť súčasne ako odhrdzovací a čistiaci prostriedok.Doba pôsobenia prípravku vždy závisí od intenzity zhrdzavenia a vonkajšej teploty.Na ošetrený plochy sa môže náterová hmota nanášať po cca 6 hodinách. Použitie prípravku:  - odhrdzovanie skorodovaných povrchov- čistenie

FLUXAF POWER CLEAN - Čistič a odmasťovač povrchov 0,75 L FLUXAF POWER CLEAN - Čistič a odmasťovač povrchov 0,75 L

Veľmi silný alkalický čistiaci a odmasťovací prostriedok, ktorý rýchlo odstraňuje mastnotu a špinu prakticky zo všetkých typov povrchoch. Vhodný je na čistenie a odmasťovanie všetkých povrchov pred natieraním.Je založený na rade rozpúšťadiel a povrchovo aktívnych látok. Nie je vhodný pre použitie na kože povrchy.Na kove môžu po aplikácií zostať škvrny.Zároveň prípravok nekombinujte s inými prípravkami. Okrem

Populárne produkty

AQUALUX SHABBY CHIC - Kriedová farba na drevo 0,2 l white lace
9,96 €
Uvedená cena je platná k 19.04.2024
Gardinia Lanka pre postrannú fixáciu, 2 ks,
3,49 €
Uvedená cena je platná k 19.04.2024
Dámske čierne balerínky POLITA
11,90 €
Uvedená cena je platná k 19.04.2024
Cornette Authentic Thermo Plus Spodní kalhoty
23,56 €
Uvedená cena je platná k 19.04.2024
Ava Yucca 1936/b barbados Kalhotky
15,70 €
Uvedená cena je platná k 19.04.2024
Urban Classics Ladies Smoked Off Shoulder Dress black - 4XL
29,90 €
Uvedená cena je platná k 19.04.2024
Plastové puzdro iSaprio - Hipster Style 02 - Xiaomi Mi A3
17,40 €
Uvedená cena je platná k 19.04.2024
Neónové puzdro Blue iSaprio - Chanel Rose - iPhone 7 Plus
16,60 €
Uvedená cena je platná k 10.04.2024
Plastové puzdro iSaprio - Best Friends - Samsung Galaxy S9
17,40 €
Uvedená cena je platná k 19.04.2024
Plastové puzdro iSaprio - Jack Daniels - iPhone 12 mini
14,30 €
Uvedená cena je platná k 19.04.2024
Plastové puzdro iSaprio - Deer Green - Xiaomi Mi 9 SE
15,90 €
Uvedená cena je platná k 10.04.2024
Motörhead tričko Christmas 2017 Červená S
21,99 €
Uvedená cena je platná k 19.04.2024
The Who tričko Quadrophenia Šedá XXL
18,99 €
Uvedená cena je platná k 19.04.2024
Svetlohnedá pánska peňaženka
24,90 €
Uvedená cena je platná k 19.04.2024
Dekoria Rímska roleta Capri, prírodná, Balance, 143-83
137,90 €
Uvedená cena je platná k 19.04.2024
Dekoria DUO Rímska roleta, modro - biele veľké káro, Quadro, 136-03
211,90 €
Uvedená cena je platná k 19.04.2024
Jahu Obliečky mikroplyš Magic black, 140 x 200 cm, 70 x 90 cm
35,49 €
Uvedená cena je platná k 19.04.2024