CHEMOLAK S 7300 - Tvrdiaca prísada 4 L
103,42 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
CHEMOLAK S 7300 - Tvrdiaca prísada 4 L
103,42 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

S 7300 sa používa na vytvrdzovanie dvojzložkových rozpúšťadlových epoxidových náterových látok, s ktorými sa mieša pred ich spracovaním v hmotnostnom pomere, ktorý je pre príslušný druh náterovej látky.Musí sa dodržiavať doba spracovateľnosti natuženej zmesi, ktorá je uvedená v normách jednotlivých výrobkov.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3Žieravý pre kožu, kategória nebezpečnosti 1BDráždivý pre kožu, kategória nebezpečnosti 2Kožná senzibilizácia, kategória nebezpečnosti 1Vážne poškodenie očí, kategória nebezpečnosti 1Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2Prvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH 226 Horľavá kvapalina a pary.H 314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.H 315 Dráždi kožu.H 317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H 318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.P 260 Nevdychujte pary/aerosóly .P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P 314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P 501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.P 301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.Obsahuje: Reakčná zmes etylbenzénu a xylénu , 2-metylpropán-1-ol, 4,4´-izopropylidendifenol oligomér reakčný produkt s 1-chloro-2,3-epoxypropán, reakčný produkt s akryl. kyselinou a dipropylamínomIná nebezpečnosťNie je známa.

CHEMOLAK S 7300 - Tvrdiaca prísada 1 L
27,14 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
CHEMOLAK S 7300 - Tvrdiaca prísada 1 L
27,14 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

S 7300 sa používa na vytvrdzovanie dvojzložkových rozpúšťadlových epoxidových náterových látok, s ktorými sa mieša pred ich spracovaním v hmotnostnom pomere, ktorý je pre príslušný druh náterovej látky.Musí sa dodržiavať doba spracovateľnosti natuženej zmesi, ktorá je uvedená v normách jednotlivých výrobkov.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3Žieravý pre kožu, kategória nebezpečnosti 1BDráždivý pre kožu, kategória nebezpečnosti 2Kožná senzibilizácia, kategória nebezpečnosti 1Vážne poškodenie očí, kategória nebezpečnosti 1Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2Prvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH 226 Horľavá kvapalina a pary.H 314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.H 315 Dráždi kožu.H 317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H 318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.P 260 Nevdychujte pary/aerosóly .P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P 314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P 501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.P 301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.Obsahuje: Reakčná zmes etylbenzénu a xylénu , 2-metylpropán-1-ol, 4,4´-izopropylidendifenol oligomér reakčný produkt s 1-chloro-2,3-epoxypropán, reakčný produkt s akryl. kyselinou a dipropylamínomIná nebezpečnosťNie je známa.

CHEMOLAK U 6051 - riedidlo do polyuretánových náterových látok 4,5 L
50,27 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Riedidlo určené na riedenie polyuretánových dvojzložkových náterových látok CHEMOPUR napr. U 1051, U 2081, U 2061, U 2098, prípadne ďalších polyuretánových náterov.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1Akútna toxicita (inhalačná), kategória nebezpečnosti 4Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2Prvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH 226 Horľavá kvapalina a pary.H 304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H 315 Dráždi kožu.H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H 332 Škodlivý pri vdýchnutí.H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.P 260 Nevdychujte pary/aerosóly .P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P 301 + P 310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.Obsahuje: butyl acetát, reakčná zmes xylénu s etylbenzénomIná nebezpečnosťNie je známa.

CHEMOLAK ODMASŤOVAČ - Technický benzín 4,5 L
42,29 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
CHEMOLAK ODMASŤOVAČ - Technický benzín 4,5 L
42,29 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Technický benzín (odmasťovač) slúži na odmastenie najmä kovových povrchov a na umývanie znečisteného pracovného náradia.Nesmie byť použitý na riedenie náterových látok.Rozpúšťa gumu, kaučuk, syntetické látky a farbivá.Usne nabobtáva.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2Nebezpečnosť pre vodné prostredie, kategória dlhodobej nebezpečnosti: Chronická 2Prvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H 304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H 315 Dráždi kožu.H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P 301+P 310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.P 331 Nevyvolávajte zvracanie.P 501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.Obsahuje: Solventná nafta(benzín), ľahká alifatickáIná nebezpečnosťNie je známa.

KITTFORT - Odhrdzovač Standard 1 l
8,80 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
KITTFORT - Odhrdzovač Standard 1 l
8,80 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Bezoplachový odhrdzovací prostriedok so stabilizátorom účinku, vysoká účinnosť pri odstránení korózie. Odhrdzovača sa nanáša náterom, nástrekom alebo ponorom.Pri silnejšom skorodovaní je treba náter odhrdzovačom 2x až 3x opakovať.Pri použití ponoru je doba aplikácie 10 minút - pôsobenie odhrdzovača sa prejaví vznikom modročierneho zafarbenia na povrchu predmetu.

TOPEKOR - Ochrana ústredného kúrenia 0,5 l
6,05 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
TOPEKOR - Ochrana ústredného kúrenia 0,5 l
6,05 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Topekor je prípravok proti korózií a usadzovaniu vodného kameňa v systémoch ústredného kúrenia.Obsahuje vysoko účinný prostriedok pre odstránenie organických a anorganických usadenín spolu s inhibítorom, ktorý zabraňuje vzniku korózií v uzatvorených systémoch ústredného kúrenia.Prípravok nepôsobí agresívne na žiadny z bežných materiálov ako: železo, oceľ, liatina, pozink, meď, polyetylén, polypropylén, guma alebo teflón.Výhody prípravku Topekor:+ pôsobí voči organickým aj anorganickým usadeninám+ vytvára ochranný film brániaci prístupu rozpusteného kyslíka k vnútorným teplosmerným plochám+ zlepšuje tepelnú účinnosť systéme+ predlžuje životnosť tepelného systému+ zabraňuje vnútornej korózií+ tlmí výskyt baktérií a rias+ znižuje náklady na kúrenie, opravy a údržbu systému+ vhodný je aj pre podlahové vykurovanieMechanizmus a doba účinkuAntikorózne účinky Topekoru sú založené na vzniku molekulárneho filmu, ktorý zabraňuje prístupu kyslíku, ktorý je rozpustený v tepelnom systéme, k povrchu steny tepelnej trubky.Protiusádzací efekt je založený na pomalom chemickom rozpustení usadeniny v slabo kyslom prostredí.Doba expozície Topekoru nie je presne ohraničená pretože rozpustenie tvrdých nánosov prebieha pozvoľne a dlhodobo.Funkcia Topekoru sa v systéme ústredného kúrenia prejaví lepšou ovládateľnosťou regulačných ventilov a zvýšenou účinnosťou kotla.DávkovaniePrípravok zaručuje dokonalú ochranu systému s objemom vody do 400 L v priebehu minimálne 2 rokov.Topekor sa dávkuje do obehového systému na začiatku vykurovacej sezóny, aby obehom vody došlo k dokonalému premiešaniu.Obsah balenia je nutné pred použitím pretrepať a naliať do systému -  nie je nutné vykonať výmenu vody.Pri ochrane starých systémov silne znečistených vodným kameňom, kde nebola uskutočňovaná ochrana, odporúčame asi po 2 mesiacoch kedy dôjde k rozpusteniu najväčších usadenín okruh vypustiť a znova napustiť s novou dávkou Topekoru.Elektrochemická stabilitaPrípravok Topekor nezvyšuje vodivosť vykurovacieho média a ani do nej nezavádza akékoľvek ióny, ktoré by mohli ovplyvniť elektrochemickú stabilitu systéme.

ELASTIK VZDUCHOL - Technický lieh 10 L
50,52 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
ELASTIK VZDUCHOL - Technický lieh 10 L
50,52 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Vzduchol je syntetický lieh určený na technické účely.

Tužidlo do tmelu 8 g
1,86 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Tužidlo do tmelu 8 g
1,86 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Tužidlo Presto je 50% BP pasta. Pre všetky druhy polyesterových tmelov.

CHEMOLAK C 6000 Nitrocelulózové riedidlo - acetónové 0,4 L
4,79 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
CHEMOLAK C 6000 Nitrocelulózové riedidlo - acetónové 0,4 L
4,79 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Riedidlo určené pre riedenie nitrocelulózových (acetónových) náterových látok, ak nie je predpísané iné riedidlo.Riedidlo sa zároveň používa aj na čistenie náradia alebo na odmastenie povrchov.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2Vážne poškodenie očí, kategória nebezpečnosti 2Toxicita pre špecifický orgán – jednorazová expozícia,kategória nebezpečnosti 3Reprodukčná toxicita, kategória nebezpečnosti 2Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2Prvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H 304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H 315 Dráždi kožu.H 318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H 361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.P 263 Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P 305 + P 351 + P 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P 331 Nevyvolávajte zvracanie.P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.Obsahuje: toluén, butyl acetát, metyl acetát, etylacetát, butan-1-olIná nebezpečnosťNie je známa.

CHEMOLAK C 6000 Nitrocelulózové riedidlo - acetónové 4,5 L
36,54 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
CHEMOLAK C 6000 Nitrocelulózové riedidlo - acetónové 4,5 L
36,54 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Riedidlo určené pre riedenie nitrocelulózových (acetónových) náterových látok, ak nie je predpísané iné riedidlo.Riedidlo sa zároveň používa aj na čistenie náradia alebo na odmastenie povrchov.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2Vážne poškodenie očí, kategória nebezpečnosti 2Toxicita pre špecifický orgán – jednorazová expozícia,kategória nebezpečnosti 3Reprodukčná toxicita, kategória nebezpečnosti 2Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2Prvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H 304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H 315 Dráždi kožu.H 318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H 361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.P 263 Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P 305 + P 351 + P 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P 331 Nevyvolávajte zvracanie.P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.Obsahuje: toluén, butyl acetát, metyl acetát, etylacetát, butan-1-olIná nebezpečnosťNie je známa.

OSMO Tužidlo pre tvrdý voskový olej 0,15 l 6632 bezfarebný
26,41 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
OSMO Tužidlo pre tvrdý voskový olej 0,15 l 6632 bezfarebný
26,41 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Osmo Tužidlo slúži ako prísada k Osmo Tvrdému voskovému oleju Rapid aj Expres pre urýchlenie schnutia.Obsahuje izokyanáty resp. diizokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.Vvýhody:skrátená doba schnutia cca 1-2 hodiny (pri Normandie klíma cca 23 'C / relatívna vlhkosť vzduchu cca 50%) - je nutné postarať sa o dobré vetranieUpozornenie:Doba spracovateľnosti sa znižuje pridaním tužidla! Nenamíchat si viac materiálu než sa zvládne spracovať !!!Spracovanie:Celé balenie Osmo Tužidla pre Tvrdý voskový olej Rapid a Expres zmiešajte s Osmo Tvrdým voskovým olejom Rapid (balenie 2,5 l) resp. Expres a dôkladne premiešajte tak, aby sa obe zložky dôkladne spojili. Ďalšie spracovanie je rovnaké ako u Osmo Tvrdého voskového oleja Rapid.Poznámka: Doba spracovania je po prídavku tužidla znížená na 90 minút, prosím počítajte s tým a nemiešajte si viac materiálu, než spoľahlivo spracujete počas 60 minút. V prípade, že nepoužijete celé balenie Osmo Tvrdého voskového oleja Rapid, pridajte k zodpovedajúcemu množstvo Tvrdého voskového oleja Rapid 6% Osmo Tužidlá pre Tvrdý voskový olej Rapid a premiešajte v osobitnej nádobe.

KITTFORT - Odhrdzovač Forte 500 g
6,78 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
KITTFORT - Odhrdzovač Forte 500 g
6,78 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Bezoplachový odhrdzovací prostriedok so stabilizátorom účinku a s obsahom tanínu.Poskytuje vysokú účinnosť pri odstraňovaní korózie.Odhrdzovač sa aplikuje náterom alebo ponorom.Pri silnejšej korózií je potrebné náter aplikovať 2-3 krát.Pri použití ponoru je doba aplikácie 4 minúty - pôsobenie odhrdzovača sa prejaví vznikom modročierneho zafarbenia na povrchu predmetu.

BARVY A LAKY TELURIA TELHARD PUR - tužidlo do polyuretánových náterov TELPUR 1,5 kg
78,36 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Tužidlo výhradne určené pre vytvrdzovanie polyuretánových hmôt TELPUR. Pripravuje sa len také natužené množstvo zmesi, ktoré stačí spracovať behom životnosti zmesi. Obsahuje izokyanáty resp. diizokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.

TELHARD POX F - tužidlo pre TELPOX F 200 4 kg
42,96 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
TELHARD POX F - tužidlo pre TELPOX F 200 4 kg
42,96 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

TELHARD POX F je prípravok určený výhradne pre vytvrdzovanie epoxidových náterových hmôt ako TELPOX F200. Pripravuje sa len také množstvo natuženej zmesi, ktorá je následne využiteľná pri nátere. Tuženie: - 3kg balenie pre 12 kg TEPLOX F200

OSMO Tužidlo pre olejové moridlo 6631 - bezfarebný 0,06 l
16,25 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
OSMO Tužidlo pre olejové moridlo 6631 - bezfarebný 0,06 l
16,25 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Tužidlo je špeciálne, číre tužidlo pre OSMO olejové moridlo pre urýchlenie doby schnutia. Pridaním tužidla sa zrýchli doba schnutia. Tužidlo sa pridáva do 1L balenia Olejového moridla. Obsahuje izokyanáty resp. diizokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.Spôsoby aplikácie Pridajte tužidlo priamo do plechovky OSMO Olejového moridla a dobre premiešajte. Pridaním tužidla sa zníži doba spracovania na 60 minút. Nemiešajte viac materiálu ako je možné spotrebovať - do 45 minút. Doba schnutia - cca 3-4 hodiny pri normálnych klimatických podmienkachČistenie pomôcok - pomocou OSMO Čističa štetcov

HS THINNER - riedidlo pre ZINGACERAM HS 1 l
21,60 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
HS THINNER - riedidlo pre ZINGACERAM HS 1 l
21,60 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

HS Thinner je riedidlo pre použitie na riedenie Zingacerma HS. Pomer riedenia závisí od vrchnej farby a od uvedeného pomeru v technickom liste zvoleného produktu. 

HS THINNER - riedidlo pre ZINGACERAM HS 5 l
79,20 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
HS THINNER - riedidlo pre ZINGACERAM HS 5 l
79,20 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

HS Thinner je riedidlo pre použitie na riedenie Zingacerma HS. Pomer riedenia závisí od vrchnej farby a od uvedeného pomeru v technickom liste zvoleného produktu. 

ELASTIK - Benzínový čistič technický 9 l
51,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
ELASTIK - Benzínový čistič technický 9 l
51,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Technický benzín sa používa na prípravu rozpúšťadla gumy a kaučuku, ale aj ako riedidlo do farieb a lakov. Vhodný aj na prípravu kaučukových lepidiel a na hrubé odmasťovanie kovových súčiastok pri pogumovaní.

AQUADECOL EPOXY - Tužidlo do Aquadecol 0,75 kg zložka 2
35,23 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
AQUADECOL EPOXY - Tužidlo do Aquadecol 0,75 kg zložka 2
35,23 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Tužidlo - zložka 2, ktorá slúži ako prísada do Aquadecol epoxidových farieb a Aquadecol lakov.

AUSTIS ETERNAL - Odmasťovač DIRECT 0,75 kg
9,07 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
AUSTIS ETERNAL - Odmasťovač DIRECT 0,75 kg
9,07 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Prostriedok k profesionálnemu odmasteniu kovov a starých náterov so stredným znečistením povrchu. Vykazuje vyšší účinok a širší záber na rôzne typy nečistôt než štandardné odmasťovače.Je vhodný pre čistenie kovových podkladov, podláh, starých náterov pred náterom vodouriediteľnými alebo syntetickými farbami. Použiteľný je pre čistenie motorov, odmasťovanie v opravárenskom priemysle, lakovniach, priemyselných prevádzkach, čistenie krbov a grilov, reťazí a prevodoviek bicyklov a pod. Použitie Odmasťovanie je možné vykonať postrekom alebo ručne. Je pripravený priamo na použitie a neriedi sa. Doba pôsobenia prípravku sa riadi stupňom znečistenia a pohybuje sa v rozmedzí od 30 sekúnd do 2 minút. Po uplynutí tejto doby je potrebné čistený povrch mechanicky očistiť a otrieť s následným oplachom vodou. V prípade silne znečistených povrchov je vhodné celý postup opakovať. Následne po uschnutí podkladu je možné aplikovať vybraný typ farby. 

HB BODY H725 - Tužidlo k plničom 0,25 L
10,36 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
HB BODY H725 - Tužidlo k plničom 0,25 L
10,36 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Tužidlo vhodné pre tuženie akrylátových základov - plničov (BODY 3:1, 4:1, 5:1).Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:2-butoxyetyl acetátAromatic Polyisocyanate1-izokyanato-3-(izokyanatometyl)-benzénxylénIsocyanatesVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H332 Škodlivý pri vdýchnutí.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.51052P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

HB BODY H752 - Tužidlo pre akrylátové vyrovnávacie hmoty 1 L
39,11 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
HB BODY H752 - Tužidlo pre akrylátové vyrovnávacie hmoty 1 L
39,11 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Tužidlo vhodné k tuženiu akrylátových základov (BODY 2:1, 3:1, 4:1, 5:1), akrylátových farieb a akrylátových lakov. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: PozorNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:IsocyanatesVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia.P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

MAALIPESU - Čistiaci prostriedok 1 L
10,85 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
MAALIPESU - Čistiaci prostriedok 1 L
10,85 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Alkalický čistiaci a impregnačný prostriedok na vnútorné aj vonkajšie povrchy, ktoré majú byť natierané. Odstraňuje nečistoty, mastnotu, olej, vosk a iné látky podobného zloženia.Neriedený prípravok čistí povrch a vytvára matný povrch, ktorý zlepšuje priľnavosť nového náteru farby. Vhodný je na steny, podlahy, nábytok, dvere, stavebné dosky, dlaždice, člny a pod.Vhodný je aj na predčistenie tvrdých a lesklých náterov pred natieraním.Latexové povrchy farieb a iné matné povrchy je možné predbežne ošetriť prípravkom zriedeným s vodou 1:10 alebo 1:5. Riedenie:- vodouPríprava podkladuChráňte sklo a iné povrchy, ktoré môžu byť poškodené rozleptaním kvôli zásaditosti.Chráňte sklo a iné povrchy, ktoré môžu podľahnúť rozleptaniu čistiacim prostriedkom.Aplikácia Naneste neriedený prostriedok na tvrdé a lesklé povrchy štetcom, špongiou alebo handrou.Nechajte niekoľko minút pôsobiť.Potom povrch dôkladne opláchnite vodou napr. so štetcom. Nezriedený prostriedok dobre vyčistí povrch a vytvorí matný efekt, ktorý pomáha zvýšiť priľnavosť nového náteru.Latexové a iné matné povrchy môžu byť vopred vyčistené s prostriedkom riedeným s vodou v pomere 1:10. Silne znečistené povrchy môžu byť vyčistené s prostriedkom zriedeným v pomere 1:5. následne dôkladne opláchnite čistou vodou. Zriedený prostriedok 1:10 môže byť použitý aj ako čistiaci prostriedok. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiZmes Klasifikácia podľa (ES) č. 1272/2008: Skin Corr. 1, H314 Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom zneníPrvky označovaniaVýstražný piktogramVýstražné slovo: nebezpečenstvo Výstražné upozornenia H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.  Bezpečnostné upozornenia  prevencia:P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P261 Zabráňte vdychovaniu pár. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P284 V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest.  odozva: P301+P330 +P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKO INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.  uchovávanie -  zneškodňovanie - Obsahuje: -  hydroxid draselný metakremičitan pentahydrát Špeciálne prípravky: NARIADENIE EU Detergenty : Neaplikované. Obsahuje < 5% aniónových povrchovo aktívnych látok, fosfáty, BENZISOTHIAZOLINONE.Ďalšia nebezpečnosť: Nie sú známe údaje.

HB BODY 732 - Epoxidové tužidlo 0,25 L
10,12 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
HB BODY 732 - Epoxidové tužidlo 0,25 L
10,12 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Epoxidové tužidlo, ktoré je vhodné pre použitie so základnou farbou BODY 989.

Kinekus Vodné sklo 0,5l
2,79 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Kinekus Vodné sklo 0,5l
2,79 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

tekuté, objem 0,5 l

Remmers Verdünnung V 101 riedidlo 1L
8,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Remmers Verdünnung V 101 riedidlo 1L
8,90 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Riedidlo pre riedenie alkydových náterových hmôt.

HB BODY Body 735 Hardener fast 2.5L
83,10 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
HB BODY Body 735 Hardener fast 2.5L
83,10 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Rýchle izokyanátové tužidlo

HB BODY Body 754 Hardener fast 2.5L
55,20 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
HB BODY Body 754 Hardener fast 2.5L
55,20 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Rýchle izokyanátové tužidlo

COLOR COMPANY Terpentínový olej 430g
7,10 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
COLOR COMPANY Terpentínový olej 430g
7,10 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Rôzne technické použitie, ako riedidlo do náterových farieb.

ADLER AQUA-HARDENER 8450 - Tužidlo pre lak BLUEFIN STEP-SILENT 0,2 kg
9,77 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Tužidlo na rozpúšťadlovej báze, ktoré je vhodné pre použitie v kombinácií s lakom BLUEFIN STEP-SILENT.Dbajte na odporúčaný pomer tuženia medzi tužidlom a lakom.